รพ.สงฆ์ ติดอันดับหนึ่งในสถานพยาบาลที่ดีที่สุดของคณะสงฆ์ กทม.

ข่าวสุขภาพ อัพเดต สาธาณสุข

เผยผลการสำรวจนิด้าโพล  รพ.สงฆ์เป็นหนึ่งในดวงใจของคณะสงฆ์ในเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร

จากผลการสำรวจนิด้าโพลในโครงการสำรวจการรับรู้การเลือกโรงพยาบาลที่จะเข้ารับการรักษาของคณะสงฆ์ ประจำปี 2564 พบว่า โรงพยาบาลที่พระสงฆ์เลือกเข้ารับการรักษาเมื่อเกิดการอาพาธในเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร พระสงฆ์เลือกเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์มากที่สุด ร้อยละ 78.95  รองลงมาโรงพยาบาลเลิดสิน และโรงพยาบาลศิริราช ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 5.26 และโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ร้อยละ 3.95  

 • เขตสุขภาพที่ 1 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก) มากที่สุด ร้อยละ 36.87  
 • เขตสุขภาพที่ 2 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลหล่มสักมากที่สุด ร้อยละ 83.04
 • เขตสุขภาพที่ 3 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์มากที่สุด ร้อยละ 79.45
 • เขตสุขภาพที่ 4 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามากที่สุด ร้อยละ 38.27
 • เขตสุขภาพที่ 5 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลเขาย้อยมากที่สุด ร้อยละ 45.89
 • เขตสุขภาพที่ 6   เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลพุทธโสธรมากที่สุด ร้อยละ 76.88
 • เขตสุขภาพที่ 7 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นมากที่สุด ร้อยละ 54.42  
 • เขตสุขภาพที่ 8 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินมากที่สุดร้อยละ 87.67
 • เขตสุขภาพที่ 9 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามากที่สุด ร้อยละ 71.62
 • เขตสุขภาพที่ 10 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณมากที่สุด ร้อยละ 42.63
 • เขตสุขภาพที่ 11 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมากที่สุด ร้อยละ 40.42
 • และเขตสุขภาพที่ 12 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่มากที่สุด ร้อยละ 59.68

เพราะการเดินทางสะดวก เดินทางง่าย  ใกล้วัด ได้รับสิทธิการรักษา และมีการปฏิบัติต่อพระสงฆ์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย 

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสงฆ์  เป็นสถาบันสุขภาพสงฆ์แห่งชาติ มีบทบาทหน้าที่ในการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย เปิดให้บริการมาเป็นเวลายาวนานกว่า 70 ปี ในทุกปีจะพบพระสงฆ์จากกรุงเทพมหานครและจากทุกจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเข้ารับการรักษา             ที่โรงพยาบาลสงฆ์ ซึ่งให้บริการแบบผสมผสานและครอบคลุมทุกมิติอย่างไร้รอยต่อ โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในปัจจุบันพระสงฆ์เป็นกลุ่มที่เข้าถึงระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้ยาก กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลสงฆ์ จึงได้มีการจัดตั้งกองทุนอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว

นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลสงฆ์ได้สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลที่จะให้การอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธทั่วประเทศที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย  ซึ่งเป็นการดำเนินการสืบเนื่องจากนโยบายของนายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระสงฆ์อาพาธทุกรูปได้รับความสะดวกต่อการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลใกล้วัดที่พระสงฆ์จำพรรษา และได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม กับสมณสารูปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งยังเป็นการพัฒนาระบบการให้บริการของโรงพยาบาลสงฆ์ต่อไปด้วย

[Total: 1 Average: 5]

Leave a Reply