5 องค์กรไทยรับรางวัล ASOCIO Awards ประจำปี 2564

ข่าวสุขภาพ อัพเดต สาธาณสุข

5 องค์กรใหญ่ของไทย ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจาก ASOCIO ในฐานะผู้นำ “ไอที” มาใช้พัฒนา องค์กรได้อย่างอย่างโดดเด่น และประสบผลสำเร็จ 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok สมาคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) จัดงานแสดงความยินดี และมอบรางวัล ASOCIO Awards ประจำปี 2564  ให้กับ 5 องค์กรไทย โดยรางวัลดังกล่าว สมาพันธ์ ASOCIO (Asian-Oceanian Computing Industry  Organization) ซึ่ง เป็นองค์กรภูมิภาค ประกอบด้วยสมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการจาก 24 ประเทศในภาคพืัน เอเซีย-โอเชียเนีย จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัล ASOCIO Awards ให้กับองค์กร ของประเทศสมาชิกที่มีการนำไอทีและดิจิทัลเทคโนโลยีเช่น Blockchain, IoT, AI, Robotics, Big Data,  Cyber Security & Cloud based solutions มาใช้ในการพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆ และการบริหารขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดดเด่น และประสบผลสำเร็จ 

 ทั้งนี้คณะกรรมการตัดสิน รางวัลของสมาพันธ์ASOCIO ได้เห็นขอบให้องค์กรของประเทศไทยได้รับ รางวัล ASOCIO Awards ในแต่ละสาขาดังนี้

1. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) สาขา Outstanding Tech Company  Award จากการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่ เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ มีการนำนวัตกรรมไอที มาพัฒนาให้เป็นบริการด้วยฝีมือคนไทย และมีการขยายผลเป็นแพลตฟอรม์ ที่เป็นเครื่องมือต่างๆ ทำให้เกิดการใช้งานเป็นวงกว้างมากขึ้น

2. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย สาขา Outstanding User Organization Award ในฐานะองค์กรที่นำเทคโนโลยีมีใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่ง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้มีการนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการงานบริการโลหิต ของประเทศ โดยพัฒนาเป็นระบบที่เรียกว่า TBIS หรือ  Thai Red Cross Blood Information System ที่ปัจจุบันมีข้อมูลครอบคลุมกว่า 90 % ของโลหิตบริจาคทั้ง ประเทศ ซึ่ง ตรวจโดยศูนย์บริการโลหิต แห่งชาติและภาคบริการโลหิต แห่ง ชาติ เทคโนโลยีดังกล่าวช่ว ยให้การ ควบคุมคุณภาพของโลหิต ได้มาตรฐาน และสร้างความปลอดภัยให้กับทั้งผู้บริจาคและผู้ป่วยที่ได้รับบริจาคมาก ขึ้น  

3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติสาขา Digital Government Award ในฐานะภาครัฐที่มีการนำ เทคโนโลยีมีใช้ให้บริการประชาชน โดยพัฒนาเป็นโมบายแอพพลิเคชั่น ที่เรียกว่า Police I lert you เพื่อให้ ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในประเทศไทย สามารถกดขอความช่วยเหลือ จากตำรวจได้โดยการส่งข้อมูล ส่วนตัวภาพถ่าย เวลาเกิดเหตุ และตำแหน่งที่เกิดเหตุ ไปยัง War Room ซึ่ง มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยรับเรื่องตลอดเวลา 24 ชั่ว โมง และจะประสานงานส่งเจ้าหน้าที่ ตำรวจเข้าช่วยเหลือและให้บริการได้ทันที

4. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขา EdTech Award ในฐานะเป็น สถาบันการศึกษาที่สอนด้านไอทียุคใหม่ และเป็นหน่วยงานหลักในการผลิต บุคลากรไอทีให้กับประเทศไทย โดย ปัจจุบัน ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน มหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อันดับ 1 ของโลก  จัดตั้งสถาบัน ร่วมแห่ง แรกในเอเชีย ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University)” พัฒนาบุคลากรใน วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และงานวิจัยเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของ ประเทศไทย และยังจัดตั้ง ECOLE 42 BANGKOK (เอกอล 42 แบงค็อก) สถาบันสอนนักเขียนโปรแกรมฟรีแห่ง แรกในไทยและในอาเซียน เพื่อ สนับสนุนศักยภาพของคนไทยและแก้ปัญหาการขาดแคลน

และ 5. ศูนยว์จัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ A-MED สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สาขา HealthTech Award จากการพัฒนา แพลตฟอรม์ ชื่อว่า AMED Telehealth เพื่อบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ที่แยกกักตัวที่บ้านและการแยกกักตัวในชุมชน โดยผู้ที่ ใชแ้พลตฟอรม์ นี้จะเป็นหน่วยที่ให้บริการทางการแพทย์เช่น โรงพยาบาลของรัฐ/เอกชน คลินิก ที่มีแพทย์  พยาบาลหรือ สหวิชาชีพ ใช้ติดตามอาการ รักษา ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดผ่านระบบ Telemonitoring, Telehealth,  Teleconsultation ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

สำหรับการมอบรางวัลในปีนี้ได้จัดใหม่ขึ้น ณ กรุงธากา เมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศ ในการ ประชุม ASOCIO Digital Summit 2021 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 แต่ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ตัวแทนองค์กร ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมรับรางวัลดังกล่าวด้วยตนเองได้ สมาคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ซึ่ง เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ASOCIO ได้ประสานงานในการรับรางวัลดังกล่าว แทน 

ายสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) กล่าวว่า “เป็นเรื่อง ที่น่ายินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่องค์กรของไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถนำ “ไอที” เข้ามา ประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพกับการบริหารองคกร์และการให้บริการลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลจาก องคกร์ระดับนานาชาติซึ่ง รางวัลในครั้งนี้ถือเป็นแรงผลักดันให้องคกร์ทั้งภาครัฐฯ และภาคเอกชนในประเทศไทย  นำ “ไอที” มาปรับใช้ และพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทิล อย่างแท้จริง ” 

ทั้งนี้ ATCI เป็นสมาคมผู้ประกอบการด้าน ICT ของไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนให้เกิดการนำเทคโนโลยี ICT และ Digital มาใช้ในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในช่วงเวลา 30 กว่าปีที่ผ่านมา ATCI ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ICT ของไทย เช่น การผลักดันให้เกิดนโยบายและแผนพัฒนาด้าน ICT ของ ประเทศ การปรับปรุงกฏหมาย มาตรการภาษี และมาตรฐานด้าน ICT การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการ พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT และ Digital ให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและบริการส่งเสริมอุตสาหกรรม ICT โดยเฉพาะ SME ของไทยให้เติบ โตและแข่งขันได้ในภมูิภาค รวมทั้งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและ ประสานความร่วมมือกับองค์กรด้าน ICT ระหว่างประเทศ เช่น ASOCIO WITSA และ APICTA เป็นต้น

[Total: 2 Average: 5]

Leave a Reply