logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

태국에서 병원을 방문하는 외국인을 위한 조언

나 지금 건강 / 병원  / 태국에서 병원을 방문하는 외국인을 위한 조언
5 โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย มูลค่าการตลาดสูงสุด ยอดเยี่ยม ดีที่สุดในเอเซีย ดีที่สุดในโลก แพงที่สุด Health Me Now

태국에서 병원을 방문하는 외국인을 위한 조언

태국에 거주하는 외국인으로서 조만간 지역 병원에 가야 합니다. 당신이 아픈지 태국에서 사고를 당하거나 아이를 낳을 때, 태국에 장기간 머물다 보면 병원에 가는 것은 피할 수 없는 일입니다.

미소의 나라의 질병은 실망스러울 수 있지만. 하지만 좋은 소식은 태국의 병원이 서양보다 더 좋고 저렴할 수 있다는 것입니다.이 Pacific Prime Thailand 기사에서는 태국에서 병원을 방문하는 외국인을 위한 몇 가지 팁을 다룹니다.

태국의 병원은 안전한가요?

일반적으로 태국의 의료 수준은 좋습니다. 특히 더 나은 품질의 치료를 구입할 수 있는 경우. 태국에는 대도시에 세계적인 수준의 병원이 많이 있습니다. 그러나 의료는 농촌 지역에서 국제 표준에 부합하지 않을 수 있습니다. 즉, 심각한 문제가 있는 경우 항상 더 나은 병원으로 이동할 수 있습니다.

태국의 많은 의사들은 유럽이나 미국과 같은 해외에서 훈련을 받았습니다. 전문 지식이 확실히 중요하지만. 시설과 장비는 방콕의 모든 사립 병원 과 동일 합니다. 최첨단 장비와 모범적인 기준으로 전국의 다른 기업들과 함께합니다. 실제로 태국에는 아시아 최초의 국제 공인 병원인 범룽랏 병원이 있습니다.

태국 최고의 병원을 선택하는 방법

태국의 병원은 일반적으로 공립 병원과 사립 병원의 두 가지 범주로 나뉩니다. 두 유형 모두 치료가 될 수 있지만. 그러나 완전히 다른 경험을 제공합니다.

공립 병원

태국의 대부분의 정부 병원은 의과대학과 함께 보건부 산하에서 운영됩니다. 이 병원들은 외국인 환자나 외국인보다 태국인을 위한 저렴한 의료에 더 중점을 두는 경향이 있습니다. 게다가 이 병원들은 항상 붐빕니다. 환자들이 이른 아침에 치료를 받기 위해 줄을 서는 이유

연일 유입되는 환자로 인해 따라서 좋은 고객 서비스가 우선순위가 아니라 의사의 진찰을 받기 위해 몇 시간, 몇 분을 기다리는 것이 일반적입니다. 공립 병원의 주요 이점 중 하나는 비용입니다. 사립 병원보다 훨씬 적을 수 있습니다.

사립 병원

마침내 해가 뜰 때 줄을 서서 몇 시간을 기다리는 아이디어가 마음에 들지 않는 한. 사립 병원은 당신이 가는 병원이 될 수 있습니다. 사립병원도 경험이 풍부한 의료진을 채용해 돋보이게 하는 경향이 있는데, 일반적으로 이러한 병원에서는 더 나은 고객 서비스를 통해 더 나은 치료를 받을 수 있습니다. 같은 방법으로 의사와 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 정부 병원에서는 할 수 없는 일

고객 서비스는 태국의 사립 병원을 차별화하는 요소입니다. 의사와 간호사를 포함한 직원들은 잘 훈련되고 친절합니다. 그들은 당신이 가야 할 곳과해야 할 일을 명확히함으로써 방문을 즐겁게하고 혼란을 피하기 위해 할 수있는 일을합니다.

태국에서 의사를 방문하는 데 얼마의 비용이 듭니까?

예를 들어 가격면에서 사립 병원의 특권은 사립 병원에서 치료 하더라도 표준 검진에 수천 바트 이상을 지불할 것으로 기대할 수 있습니다 정부 병원보다 비용이 더 많이 듭니다. 그러나 여전히 동일한 수준의 치료에 대해 서구보다 적은 비용을 지불할 것으로 기대할 수 있습니다.

태국의 의료 비용은 서구 옵션에 비해 상당히 낮습니다. 하지만 여전히 비싸다. 따라서 보험은 사고나 예상치 못한 질병에 대비하여 보호를 받는 것이 중요합니다.

태국에서 국제 건강 보험이 없으면 사고, 질병 또는 관련 의료 서비스 비용으로 저축액이 고갈될 수 있습니다. 그리고 치료와 치료의 질 측면에서 선택의 여지가 거의 없습니다. 올바른 보험에 가입하면 마음의 평화를 얻을 수 있을 뿐만 아니라 그러나 이는 또한 귀하와 귀하의 가족이 양질의 치료를 받을 수 있도록 합니다.

태국 최고의 개인 건강 보험을 찾는 방법

법에 따라 외국인은 국내에서 일할 경우 건강 보험에 가입해야 합니다. 태국에서 합법적으로 일하는 외국인은 매월 급여 공제가 적용되는 사회 보장 혜택을 받을 수 있습니다. 사회 보장 소지자는 약을 무료로 받을 수 있습니다. 일반적으로 제네릭 의약품인 그리고 일반적으로 빠른 상담. 외국인은 치료를 위해 병원에 배정됩니다. 다른 병원에 갈 경우 치료를 보장하지 않습니다.

이러한 이유로 태국에서는 외국인을 위한 민간 건강 보험이 인기 있는 옵션입니다. 많은 개인 주택에서 양질의 진료를 받을 수 있기 때문에 보험 회사가 있습니다. 태국에서 개인 건강 보험을 제공하는 여러 곳은 다음과 같습니다.

  • 애트나 태국
  • 알리안츠 태국
  • 악사 태국
  • 시그나 태국

적합한 보험사를 선택하는 것은 어려운 작업일 수 있습니다. 다행히도 Pacific Prime과 같은 보험 중개인은 귀하의 필요와 예산에 맞는 최고의 보험 플랜을 비교함으로써 프로세스를 훨씬 쉽게 만듭니다. Pacific Prime에서는 태국 최고의 민간 건강 보험 제공업체와 협력하여 제공합니다. 국제 건강 보험 계획에 단기.  전문가 들은 오늘 공정한 조언을 받거나 무료 견적을 받을 예정입니다.

[Total: 1 Average: 5]

No Comments

Leave a Reply