สรุปรวมปี 2022 โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในไทย ได้รางวัลอะไรกันบ้าง

นับเป็นปีที่ยากลำบากจากโควิดติดต่อกันเป็นปีทีสาม แต่เหล่าโรงพยาบาลเอกชนก็ยังคงพยายามรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพเพื่อพร้อมรับการกลับมาของคนไข้อยู่เสมอ วันนี้จึงรวบรวมสรุปรางวัลต่างๆ ที่โรงพยาบาลแต่ล่ะแห่งได้รับ ใครจะได้ไปกี่รางวัล อะไรบ้างไปดูกัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (22 รางวัล) นับว่าเป็นปีทองของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่กวาดรางวัลได้มากถึง 19 รางวัลตลอดปี 2022 ที่ผ่านมา โดยได้แบบจัดเต็มที่รางวัลด้าน Social Media โรงพยาบาลสมิติเวช (7) โรงพยาบาลกรุงเทพ (1) โรงพยาบาลพญาไท (2) [Total: 2 Average: 5]

เครือโรงพยาบาลพญาไท–เปาโล (Phyathai and Paolo Hospital Group) ถูกจัดให้อยู่ในระดับซิลเวอร์จาก Kincentric Best Employers Thailand Awards 2022

สำหรับองค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย 4 ครั้ง ในระยะเวลา 20 ปี ซึ่งได้รับในปี 2016,2017,2018,2019 ซึ่งในปี 2564 ทางรพ. ศครินทร์ได้รับรางวัลนี้ โครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำปี 2565 นี้ นับเป็นครั้งที่ 22 โดยมีบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการพิจารณาจำนวนมากกว่า 90 องค์กร ครอบคลุมหลากหลายธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น พลังงานและสาธารณูปโภค การเงินธนาคาร สินค้าอุปโภคบริโภคและค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น ซึ่งต้องผ่านการประเมินครอบคลุมสามประเด็นหลักคือ การสำรวจความคิดเห็นของลูกจ้าง ดัชนีการปฏิบัติของภาคประชาชน และผลการดำเนินงานขององค์กร รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 (Kincentric Best Employers Thailand Awards 2022) ดังนี้ รางวัล Hall of Fame (รางวัลพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 20 ปีโครงการรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ระดับโกลด์ สำหรับองค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยมากกว่า 5 ครั้งขึ้นไปในระยะเวลา 20 ปี 1. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส (Advanced Info Service (AIS)) 2. บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) (DHL Express Thailand) 3. บริษัท แมคไทย จำกัด (McThai Company Limited) ระดับซิลเวอร์ สำหรับองค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย 4 ครั้ง ในระยะเวลา 20 ปี 1. บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด (Advanced“เครือโรงพยาบาลพญาไท–เปาโล (Phyathai and Paolo Hospital Group) ถูกจัดให้อยู่ในระดับซิลเวอร์จาก Kincentric Best Employers Thailand Awards 2022” 계속 읽기

ISRR : COVID 예방 접종 후 스트레스

요즘 COVID-19 예방 접종의 부작용에 대한 이야기가 많고 사실 부작용은 드물고 대부분 경미합니다. 예방 접종 의 이점을 따져 보면 부작용보다 몇 배나 많습니다. 어떤 사람들에게는 예방 접종의 스트레스가 신체는 예방 접종 후 무감각, 근력 약화, 메스꺼움, 현기증, 흐릿한 시야, 불분명 한 말, 경련 또는 실신 과 같은 증상에 반응합니다 . 세계 보건기구 (WHO)는이 상태를 스트레스, 불안 및 부적절한 휴식 으로 인한 예방 접종 스트레스 관련 반응 또는 ISRR로 식별했습니다 . 다양한 질병에 예방 접종 전에 발생할“ISRR : COVID 예방 접종 후 스트레스” 계속 읽기

입과 치아: 혀 닦기, 무시해서는 안 되는 것들

많은 사람들이 구강 건강과 청결을 매우 중요하게 생각합니다. 왼쪽, 오른쪽, 위, 아래, 앞, 안쪽으로 닦고 치실을 사용하여 치아 사이의 먼지를 닦습니다. 근데 잊은게 있어..? “혀”도 청소해야합니다. 혀 모양으로 작은 단추가 있습니다. 가득한 따라서 세균을 쉽게 발생시킬 수 있는 음식물쓰레기의 원인이 된다. 구강 내 문제가 된다. 특히 불쾌한 냄새 신선한 숨이 아니다 혀를 닦는 것은 대부분의 사람들이 꺼리는 일이지만, 양치질을 할 때마다 매번 토해야 하기“입과 치아: 혀 닦기, 무시해서는 안 되는 것들” 계속 읽기

글루텐 알레르기: 상식이 통하지 않음

들어본 적 “글루텐 알레르기”? 글루텐은 밀, 보리, 귀리에서 발견되는 단백질이며 빵집, 파이 및 케이크와 같은 밀가루 제품에서도 발견됩니다. 또한 매우 높은 단백질 에너지도 제공합니다. 그러나 장이 이 글루텐을 소화할 수 없기 때문에 알레르기가 있는 사람들을 위해. 그것은 장 염증, 헛배 부름, 설사, 메스꺼움, 구토 와 같은 건강 문제를 일으킬 뿐만 아니라 고통을 유발할 수 있는 팔과 다리의 마비 를 일으킬 것입니다. 알러지가 없으신 분들은 글루텐이 많이 함유된 음식 섭취 추천하지도 않습니다. Kasikorn“글루텐 알레르기: 상식이 통하지 않음” 계속 읽기

สรุปรวมปี 2021 โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในไทย ได้รางวัลอะไรกันบ้าง

นับเป็นปีที่ยากลำบากจาก่โควิดติดต่อกันเป็นปีทีสอง แต่เหล่าโรงพยาบาลเอกชนก็ยังคงพยายามรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพเพื่อพร้อมรับการกลับมาของคนไข้อยู่เสมอ วันนี้จึงรวบรวมสรุปรางวัลต่างๆ ที่โรงพยาบาลแต่ล่ะแห่งได้รับ ใครจะได้ไปกี่รางวัล อะไรบ้างไปดูกัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (10 รางวัล) นับว่าเป็นปีทองของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่กวาดรางวัลได้มากถึง 10 รางวัลตลอดปี 2021 ที่ผ่านมา โดยได้แบบจัดเต็มที่รางวัลด้าน Social Media โรงพยาบาลสมิติเวช (4) โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลพญาไท (1) โรงพยาบาลศครินทร์ (1) [Total: 9 Average: 4.6]

HR 아시아 아시아에서 일하기 좋은 기업들 태국 2021

WINNERS LIST 2022 winner-th-2022-1ADVANCED INFO SERVICE PLC.winner-th-2022-2ALLERGAN, AN ABBVIE COMPANY (THAILAND)winner-th-2022-3ALLIANZ AYUDHYAwinner-th-2022-4AXA INSURANCE PUBLIC CO., LTD.winner-th-2022-5B. BRAUN (THAILAND) LTD.winner-th-2022-6B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITEDwinner-th-2022-7BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITEDwinner-th-2022-8BCG BENCHACHINDA GROUPwinner-th-2022-9BOON RAWD GROUPwinner-th-2022-10CARGILL MEATS (THAILAND) LIMITEDwinner-th-2022-11CARGO-PARTNER LOGISTICS LTD.winner-th-2022-12CBRE THAILANDwinner-th-2022-13CENTRAL WATSON COMPANY LIMITEDwinner-th-2022-14CHAROEN POKPHAND FOODS PCL.winner-th-2022-15CHIA TAI CO., LTD.winner-th-2022-16CHUBB SAMANGGI INSURANCE PCL.winner-th-2022-17CONCENTRIX SERVICES (THAILAND) CO., LTDwinner-th-2022-18CP ALL PUBLIC COMPANY“HR 아시아 아시아에서 일하기 좋은 기업들 태국 2021” 계속 읽기

HR 아시아 아시아에서 일하기 좋은 기업들 태국 2021

52개의 태국 기업이 2021년 아시아에서 일하기 가장 좋은 기업으로 명성 높은 타이틀을 차지했습니다. 52개의 태국 회사는 훌륭한 직원 참여가 팬데믹 기간에도 회사를 발전시킬 수 있음을 입증했습니다. 올해 269개 태국 기업에서 18,748명의 직원이 HR Asia 직원 참여 설문조사에 응답했습니다. HR Asia’s Best Companies to Work for in the Asia Awards는 직원들에 대한 공감과 배려를 보여주면서 세계적 수준의“HR 아시아 아시아에서 일하기 좋은 기업들 태국 2021” 계속 읽기

탈모 : 과체중으로 인한 급격한 탈모모드

살을 빼려고 하는 분들을 위해 자신을 알아차린 적이 있습니까? 평소보다 더 많이 잃는 경향이 있습니다. 많은 사람들이 체중이 머리카락과 어떤 관련이 있는지 궁금해 할 것입니다. 사실, 그들은 서로 직접적인 관련이 있습니다. 왜냐하면 우리의 체중이 급격히 줄어들 때 금식할 것인지 여부 격렬한 운동 또는 아프고 먹을 수 없는 불면증, 쇼크 손실 상태, 의학적으로는 약 2-3개월 동안 체중 감량 후 발생하는 ” 급성 탈모 “로 모발을 쇼크 손실 상태로 만듭니다.“탈모 : 과체중으로 인한 급격한 탈모모드” 계속 읽기

탈지 우유 대 탈지 우유 이 두 젖소의 우유의 차이점은 무엇입니까?

이 세상에는 다양한 유형의 사람들에게 적합한 많은 유형의 “우유”가 있습니다. 그들은 혜택, 영양소, 맛 및 소스가 다양합니다. 그러나 오늘 우리는 그것에 대해 이야기하고 싶습니다 #탈지유와 #탈지유 이 두 종류의 우유는 어떻게 다릅니까? # 탈지우유  지방을 부분적으로만 분리한 우유입니다. 15% 이하의 지방을 함유하고 있어 동맥경화증이 있는 사람들에게 적합합니다. 또는 체중 조절을 원하는 사람 그러나 여전히 젖소의 영양소를 완전히 얻고 싶다면 이런 종류의 우유를 권장합니다.“탈지 우유 대 탈지 우유 이 두 젖소의 우유의 차이점은 무엇입니까?” 계속 읽기

4 VDO บน Tiktok ที่มียอดเข้าชมสูงสุดของโรงพยาบาลในไทยประจำปี 2020

เมื่อพูดถึง Tiktok เป็นหนึ่งในช่องทางที่สายสุขภาพใช้เข้าถึงคนไข้เพื่อให้ข้อมูลและอธิบายผ่านวิดีโอสั้นๆ ที่มีผู้ดาวน์โหลดสูงที่สุดในโลก ซึ่งในปี 2020 ที่ผ่านมาแม้จะอยู่ในช่วงโควิด-19 แต่ทางโรงพยาบาลหลายๆ แห่งในโลกก็ยังคงผลิตคอนเทนต์ผ่านวิดีโออย่างต่อเนื่อง แม้จะยังมีโรงพยาบาลหันมาใช้ไม่มากนักแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และเป็นที่ภูมิใจของไทยที่วิดีโอที่มียอดวิวสูงสุดของปีนี้ได้แก่ วิดีโอ Local Hero ของทาง รพ. บำรุงราษฎร์ที่ถ่ายทอด เรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องของชายหญิงต่างแดนคู่หนึ่งที่เมืองไทยได้เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล อันดับที่ 1: Local Hero (2.6 ล้านวิว) – Bumrungrad เชื่อเหลือเกินว่าหนังเรื่องนี้ ได้สร้างความประทับใจให้กับใครหลายๆคน อีกทั้ง unlock value ที่สำคัญของประเทศไทย ในมุมที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน.. อันดับที่ 2: Healthy Gift Voucher (1.3 ล้านวิว) – Bumrungrad ให้ทุกความสุข…เริ่มต้นที่สุขภาพ” ปีใหม่นี้ เลือกมอบของขวัญแด่คนที่คุณรัก ด้วย Gift Voucher เพื่อใช้แทนเงินสดที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อันดับที่ 3: ปวดหลัง บ่อยๆ ระวัง! มาลองบริหาร“4 VDO บน Tiktok ที่มียอดเข้าชมสูงสุดของโรงพยาบาลในไทยประจำปี 2020” 계속 읽기

COVID-19: COVID-19의 새로운 변종인 오미크론 얼마나 위험한지 태국 사람들은 알아야 합니다.

2년 넘게 전 세계를 혼돈에 빠트린 코로나 19 , 최근 들어 알파,베타,감마에 이어 5번째로 발전한 이 악질적인 바이러스 때문에 쉽게 포기할 기미가 보이지 않는 코로나 19 및 WHO(세계보건기구)가 우려하는 균주로 분류한 델타 균주 최신 COVID-19 돌연변이는 과학적으로 B.1.1.529로 알려져 있습니다. WHO는 이들을 그리스 알파벳 순서 “Omicron”으로 명명합니다. “오미크론”은 어디에서 왔습니까? 코로나 19 발생 오미크론은 11월 25일 남아프리카 공화국 가우텡(Gauteng) 지방에서 처음으로 확인됐다. 현재 COVID-19의“COVID-19: COVID-19의 새로운 변종인 오미크론 얼마나 위험한지 태국 사람들은 알아야 합니다.” 계속 읽기

Phyathai 병원: 세계 5번째 스마트 구급차가 왔습니다!

이달 초에 처음 들었습니다. 지난 8월 그 Phyathai 1 병원에는 다음과 같은 구급차가 있습니다. 현재 세계에 자동차가 5대 밖에 없는 “모바일 CT&뇌졸중 치료기”는 아시아 최초의 자동차를 포함해 세계 5대 1인 태국에 1대를 보유하고 있다. 사실, 이것은 지능형 구급차가 처음 서비스에 투입된 9개월 전에 시작되었습니다. 그러나 “톤 스토리”에 대해 이야기할 때 뇌졸중 센터의 원장인 Dr. Surat Bunyakarnkul은 Phyathai 1 병원 시작은 그“Phyathai 병원: 세계 5번째 스마트 구급차가 왔습니다!” 계속 읽기

아침 식사 전에 운동 이것은 체중 감량에 가장 좋은 시간입니다.

당신은 보통 몇 시에 운동을 합니까? 어떤 사람들은 아침에 편안하다. 그러나 어떤 사람들에게는 저녁이 더 나을 것입니다. 연구에 따르면 운동 시간이 체중 감량에 가장 좋습니다. Midwest Exercise Trail 2의 연구에 따르면 정오 이전에 운동하는 사람들은 체중이 감소하는 경향이 있습니다 오후나 이른 저녁 이후에 떠나는 사람들보다 더 많이, 물리치료사이자 배스대학교 보건학과 교수인 Javier Gonzalez는 도 말했다 아침 식사 전 운동은 또한 아침 식사 후“아침 식사 전에 운동 이것은 체중 감량에 가장 좋은 시간입니다.” 계속 읽기

유방암: 남성의 경우 조용한 위협은 거의 알려지지 않았습니다.

 많은 사람들이 알지 못하는 유방암 은 매년 많은 태국 여성을 죽이는 또 다른 질병  입니까? 남성도 유방암에 걸릴 확률이 더 높습니다. 남성의 유방암을 일으키는 원인은 아직 명확하지 않습니다. 그러나 유방암 가족력이 있는 60~70세 남성에게 가장 흔합니다. 어떤 초기 증상이 유방에 덩어리를 느끼는 것입니다 어떤 사람들은 겨드랑이 부위에서도 찾을 수 있습니다. 이 질병의 위험은 알코올 섭취를 줄임으로써 줄일 수 있습니다. 무게를 기준 내로 통제하십시오 운동을 규칙적으로 하십시오. 그리고 남성이“유방암: 남성의 경우 조용한 위협은 거의 알려지지 않았습니다.” 계속 읽기