ถาม-ตอบ บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร

บุหรี่ไฟฟ้า คือ ราคา ประโยชน์ โทษ แตกต่างบุหรี่ธรรมดา

ถาม บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร

ตอบ บุหรี่ไฟฟ้า คือ ยาสูบชนิดใหม่ ที่ผู้สูบจะได้รับสารนิโคตินเหลว ที่ระเหยด้วยความร้อนจากไฟฟ้า
เข้าสู่ร่างกาย
การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นวิธีการนำ สารเสพติดนิโคตินเข้าสู่ร่างกาย เช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ แต่ไม่มี
การเผาไหม้ใบยาสูบ

ถาม บุหรี่ไฟฟ้าประกอบด้วยอะไร

ตอบ บุหรี่ไฟฟ้าเป็นแท่งกลมคล้ายบุหรี่ ตัวมวนบุหรี่ไฟฟ้าแบ่งเป็นส่วนของแบตเตอรี่และส่วนที่บรรจุ
ขวดขนาดเล็กใส่ของเหลวที่มีนิโคตินผสมอยู่ เวลาสูบสวิตซ์ไฟจะถูกเปิดเกิดไฟแดงที่ปลายแท่ง
พร้อมกับการทำ งานของแบตเตอรี่ เกิดความร้อนทำ ให้ของเหลวในขวดที่บรรจุไว้ระเหยขึ้นมา
เป็นควัน ถูกสูดเข้าไปในปอดทำ ให้ได้รับนิโคตินก่อนที่จะถูกพ่นออกมา

ถาม นิโคตินที่มีในบุหรี่ไฟฟ้า

ตอบ นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าได้มาจากการสกัดสารนิโคตินจากใบยาสูบ นักวิทยาศาสตร์สามารถสังเคราะห์
สารนิโคตินในห้องทดลองได้ แต่ต้นทุนในการสังเคราะห์ยังแพงมาก ส่วนใหญ่จึงยังใช้วิธีสกัด
จากใบยาสูบ

ถาม บุหรี่ไฟฟ้ามีการใช้แพร่หลายมากี่ปีแล้ว

ตอบ ประมาณ 8 ถึง 10 ป

ถาม ทำ ไมจึงมีการผลิตบุหรี่ไฟฟ้าขึ้น

ตอบ การเกิดขึ้นของบุหรี่ไฟฟ้าอาจจะมาจากสามสาเหตุ
หนึ่ง คือ ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลก ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ เนื่องจากความตื่นตัวถึง
อันตรายของควันบุหรี่มือสอง จึงมีผู้คิดค้นบุหรี่ไฟฟ้าขึ้น ซึ่งไม่มีการเผาไหม้เหมือนการสูบบุหรี่
ธรรมดา ผู้ผลิตหวังว่าผู้ที่ติดบุหรี่สามารถที่จะสูบบุหรี่ไฟฟ้าในที่ที่กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ได้
สอง คือ การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นวิธีการนำ สารนิโคตินเข้าสู่ร่างกายที่สะอาดกว่าการสูบบุหรี่ธรรมดา
ซึ่งการสูบบุหรี่ธรรมดา เป็นวิธีการนำ สารนิโคตินเข้าสู่ร่างกายที่กล่าวได้ว่า “สกปรก” เนื่องจากมีการ
เผาไหม้ใบยาสูบ กระดาษที่ใช้มวนทำ ให้เกิดเขม่าและมีกลิ่นเหม็นเป็นที่น่ารังเกียจ
สาม คือ เพื่อลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ (Harm reduction)

ถาม บุหรี่ไฟฟ้าเสพติดหรือไม่

ตอบ บุหรี่ไฟฟ้าเสพติดเหมือนบุหรี่ธรรมดา สารที่ทำ ให้เกิดการเสพติดในบุหรี่ไฟฟ้าคือสารนิโคตินเหลว
ที่สกัดจากใบยาสูบ หรือที่ได้จากการสังเคราะห์ขึ้น
ถาม นอกจากสารนิโคตินแล้ว บุหรี่ไฟฟ้ายังมีสารเคมีหรือสารพิษอื่นหรือไม่
ตอบ บุหรี่ไฟฟ้าก็มีการใช้สารปรุงแต่งกลิ่นรสเช่นเดียวกับบุหรี่ธรรมดา แต่ใช้น้อยชนิดกว่า เท่าที่มี
รายงานพบมี 10 – 20 ชนิด เปรียบเทียบกับบุหรี่ธรรมดาที่มีสารปรุงแต่งกลิ่นรสนับร้อยชนิด

ถาม บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่

ตอบ เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยเป็นการเสพติดนิโคติน ซึ่งมีอำ นาจเสพติดสูงเทียบเท่าเฮโรอีน นิโคติน
กระตุ้นสมอง กระตุ้นหัวใจทำ ให้เส้นเลือดหดตัว ทำ ให้ความดันสูงขึ้นได้ เนื่องจากเพิ่งมีการใช้
บุหรี่ไฟฟ้ามาใหม่ไม่เกินสิบปี แพทย์จึงยังไม่รู้อันตรายต่อร่างกายในการใช้ระยะยาว

ถาม การสูบบุหรี่ไฟฟ้า มีอันตรายต่างจากการสูบบุหรี่ธรรมดาอย่างไร

ตอบ การสูบบุหรี่ไฟฟ้าน่าจะมีอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่ธรรมดา เนื่องจากไม่มีสารเคมีที่เกิดจากการ
เผาไหม้เข้าสู่ร่างกาย แต่การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจจะมีอันตรายมากก็ได้ หากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ได้
มาตรฐาน อาจจะทำ ให้ผู้สูบได้รับนิโคตินเกินขนาด
อันตรายอีกอย่างหนึ่งของบุหรี่ไฟฟ้า คือ อาจจะมีการผสมยาเสพติดชนิดอื่นเข้ากับนิโคตินเหลว
ทำ ให้ผู้สูบได้รับทั้งนิโคตินและยาเสพติดชนิดอื่นได้
อันตรายที่อาจเป็นไปได้อีกข้อหนึ่งคือ นิโคตินเหลวที่บรรจุในขวดหากเก็บรักษาไม่ดี หรือเก็บไว้นาน
อาจจะมีเชื้อราหรือเชื้อโรคอื่นเกิดขึ้นได้ ทำ ให้ผู้สูบได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเวลาสูบ

ถาม มีบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบหรือไม่

ตอบ มีความเป็นไปได้ โดยการตรวจตัวอย่างบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศสิงคโปร์ พบว่ามากกว่า 90%
ของบุหรี่ไฟฟ้าตรวจพบสารนิโคติน

 • สารน้ำ เหลวที่มากับบุหรี่ไฟฟ้า ที่ไม่มีนิโคตินอาจจะเป็นสารนิโคตินเหลวปลอม เพื่อหวังผล
  กำ ไรทางธุรกิจก็ได้ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจของภาครัฐก็เป็นได้
 • ตามหลักวิชาการแล้ว หากไม่มีนิโคตินผสมอยู่ คนก็จะไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า พูดอีกทีหนึ่งก็คือ
  คนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า เพราะสูบแล้วได้รับสารนิโคติน ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่สมอง และเป็นสารที่
  ทำ ให้เสพติด
  ถาม เป็นไปได้หรือไม่ ที่คนจะติดบุหรี่ไฟฟ้าแทนการติดบุหรี่ธรรมดา
  ตอบ มีความเป็นไปได้ โดยเฉพาะสังคมที่ไม่ยอมรับการสูบบุหรี่ มีบางกระแสความเห็นที่ว่า ถ้าหาก
  ไม่สามารถขจัดการเสพติดบุหรี่ธรรมดาให้หมดไป ก็ปล่อยให้ติดบุหรี่ไฟฟ้าแทนไปเลย
  ถาม บารากู่ไฟฟ้า คืออะไร เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่
  ตอบ ขณะนี้เริ่มมีการโฆษณาขายบารากู่ไฟฟ้าตามอินเตอร์เน็ต โดยแสดงรูปเหมือนกับบุหรี่ไฟฟ้า
  อ้างว่าปลอดภัย โดยสูบแล้วจะได้กลิ่นผลไม้ชนิดต่างๆ
  ความแตกต่างระหว่างบุหรี่ไฟฟ้า กับบารากู่ไฟฟ้าอยู่ที่บารากู่ไฟฟ้า มีการเติมสารเคมีที่มีกลิ่นผลไม้
  เข้าไปในนิโคตินเหลวที่ใช้กับบุหรี่ไฟฟ้า แม้ที่โฆษณาขายจะอ้างว่าไม่มีสารนิโคตินก็ตาม
  ส่วนอันตรายของบารากู่ไฟฟ้าต่อร่างกาย น่าจะมากกว่าบุหรี่ไฟฟ้าธรรมดา เนื่องจากมีการเติม
  สารเคมีชนิดต่างๆ มากกว่าบุหรี่ไฟฟ้าธรรมดา ซึ่งสารเคมีทุกชนิดล้วนเป็นสารแปลกปลอมที่เป็น
  อันตรายต่อสุขภาพ

ถาม คนที่ได้รับควันมือสองจากบุหรี่ไฟฟ้าที่ผู้อื่นสูบ จะมีอันตรายหรือไม่

ตอบ ยังไม่มีรายงานว่า การได้รับควันบุหรี่มือสองจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แต่โดยหลักวิชาการแล้วอาจจะเป็นอันตรายต่อคนที่เป็นหืด ทำ ให้เกิดอาการหืดจับได้ เนื่องจาก
คนที่เป็นหืดจะไวต่อสารเคมีชนิดต่างๆ รวมถึงสารเคมีบางชนิดในบุหรี่ไฟฟ้า
ถาม บุหรี่ไฟฟ้า ช่วยให้เลิกบุหรี่ง่ายขึ้นหรือไม่
ตอบ ยังไม่มีหลักฐานการศึกษาที่ชัดเจนว่า บุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้เลิกบุหรี่ง่ายขึ้น แต่มีงานวิจัยบางชิ้น
ที่พบว่าสามารถใช้ช่วยให้เลิกบุหรี่ได้พอๆ กับการใช้ยาแผ่นแปะกอเอี๊ยะนิโคติน

ถาม ทำ ไมประเทศส่วนใหญ่ในโลกจึงห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า

ตอบ เพราะ

 • เป็นการเสพติดสารนิโคติน ในทางการแพทย์การติดนิโคติน จัดว่าเป็นโรคชนิดหนึ่ง
 • อาจจะเป็นช่องทางที่นำ สารเสพติดอื่นเข้าสู่ร่างกายได้
 • ยังไม่รู้ผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว
 • อาจจะทำ ให้สังคมกลับมายอมรับการสูบบุหรี่ธรรมดามากขึ้น ซึ่งจะทำ ให้การควบคุมยาสูบยากขึ้น
 • เยาวชนอาจจะเริ่มจากการติดบุหรี่ไฟฟ้า แล้วนำ ไปสู่การเสพติดบุหรี่แบบธรรมดา
 • เป็นเหตุที่ทำ ให้คนไม่เลิกสูบบุหรี่ โดยสูบบุหรี่ไฟฟ้าในที่ที่ห้ามสูบ แต่สูบบุหรี่ธรรมดาในที่อื่นๆ
 • บริษัทบุหรี่ข้ามชาติได้ทยอยเป็นเจ้าของโรงงานบุหรี่ไฟฟ้า ได้เริ่มทำการตลาดส่งเสริมการขาย
  ในรูปแบบเดียวกับการขายบุหรี่ธรรมดา น่าจะเป็นสัญญาณว่าบริษัทธุรกิจยาสูบมองเห็นโอกาส
  ที่จะส่งเสริมให้เกิดการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายและยั่งยืน

ถาม กฎหมายประเทศไทย บุหรี่ไฟฟ้ามีสถานะอย่างไร

ตอบ ณ ปัจจุบันนี้

 • ฝ่ายกฎหมายกรมสรรพสามิตมีความเห็นว่า บุหรี่ไฟฟ้าไม่อยู่ภายใต้คำจำกัดความว่าเป็นบุหรี่ ภายใต้
  พ.ร.บ.ยาสูบ 2509 กรมสรรพสามิตจึงไม่มีอำ นาจควบคุมสินค้านี้
 • ฝ่ายกฎหมายกรมควบคุมโรคมีความเห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยาสูบตามคำ นิยาม
  ยาสูบ ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 แต่มีลักษณะเป็นแท่งเหมือนบุหรี่ เข้าข่าย
  พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 มาตรา 10 คือ เป็นผลิตภัณฑ์เลียนแบบยาสูบ
  “ผู้ขายบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษปรับ” แต่บุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นแท่งเหมือนมวนบุหรี่ก็ไม่เข้าข่าย
  กฎหมายนี้ ปัจจุบันจึงยังไม่มีความชัดเจนในการที่จะควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า
  ถาม การสูบบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายไทยหรือไม่
  ตอบ กฎหมายไทยยังไม่มีการห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้า ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าจึงไม่มีความผิด เว้นแต่ว่าผสมสิ่งเสพติด
  ชนิดอื่นๆ ในบุหรี่ไฟฟ้า
  ถาม การสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ผิดกฎหมายหรือไม่
  ตอบ ยังมีข้อถกเถียงว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในที่ที่กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ผิดหรือไม่ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง
  สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ แต่เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขก็สามารถห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าในที่
  สาธารณะได้ โดยใช้ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ข้อหาเป็นการกระทำ ที่รบกวนผู้อื่น ปัจจุบันนี้
  สายการบินส่วนใหญ่ รวมทั้งการบินไทย บางกอกแอร์เวย์ก็ห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องบินแล้ว

ถาม โรงเรียนควรจะทำอย่างไรกับปัญหานักเรียนสูบบุหรี่ไฟฟ้า

ตอบ โรงเรียนไม่ควรจะอนุญาตให้นักเรียนสูบบุหรี่ไฟฟ้า เพราะ

 1. การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการติดสิ่งเสพติด กรณีนี้ คือ การติดสารนิโคตินเหลวที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้า
 2. นักเรียนอาจจะสูบทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ธรรมดา โดยเวลาอยู่ในโรงเรียนอาจจะสูบเฉพาะบุหรี่
  ไฟฟ้า แต่เวลาไปอยู่ที่อื่นก็กลับไปสูบบุหรี่ธรรมดา
 3. การสูบบุหรี่ไฟฟ้า อาจจะเปิดโอกาสให้มีการผสมสารเสพติดชนิดอื่นๆ ในนิโคตินเหลวที่ใช้กับ
  บุหรี่ไฟฟ้าได้
 4. บุหรี่ไฟฟ้ายังมีราคาแพงพอสมควร เป็นการสูญเปล่าโดยเฉพาะสำ หรับเยาวชน
  ถาม แล้วเราควรจะควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าอย่างไร
  ตอบ ประเทศไทยควรจะมีการกำ หนดนโยบายให้ชัดเจนลงไปว่าจะควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าอย่างไร เพื่อคุ้ม
  ครองสุขภาพของประชาชน จะโดยการนำ สินค้าบุหรี่ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบการควบคุมอย่างถูกกฎหมาย
  โดยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการกำ หนดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์
  ยาสูบชนิดหนึ่งหรือจะกำ หนดว่าเป็นยา หรือจะกำ หนดว่าเป็นสารพิษ หรือจะกำ หนดว่าเป็น
  สิ่งผิดกฎหมาย การตัดสินใจล่าช้าในการดำ เนินการจะทำ ให้การใช้บุหรี่ไฟฟ้าแพร่ระบาด ก่อให้
  เกิดความสูญเสียต่อสุขภาพ อาจนำ ไปสู่การแพร่ระบาดของยาเสพติดร้ายแรงชนิดอื่นที่ถูกนำ มาเสพ
  ร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้า ขณะนี้ฝ่ายที่ได้ประโยชน์ คือ พ่อค้าที่ขายบุหรี่ไฟฟ้า เพราะไม่ต้องแม้แต่
  เสียภาษีใดๆ เลย
  ถาม แนวโน้มอนาคตบุหรี่ไฟฟ้า
  ตอบ ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าอย่างรวดเร็วทั่วโลก มีแนวโน้มจะเป็นรูปแบบหนึ่งของ
  การเสพติดยาสูบ บริษัทบุหรี่ข้ามชาติใหญ่ๆ ได้เข้ามามีส่วนเป็นเจ้าของสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าแล้ว
  จึงคาดการณ์ได้ว่าจะมีการส่งเสริมการขายบุหรี่ไฟฟ้าเช่นเดียวกับการขายบุหรี่ธรรมดาอย่าง
  แน่นอน
[Total: 9 Average: 5]

4 thoughts on “ถาม-ตอบ บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร

Leave a Reply