logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

Health Me Now / นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

สธ.ควรเคลื่อนไหวเพื่อประกาศเอกราชจากกระทรวงการคลังและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารทั้งหมด เพราะที่ผ่านมาเราถูกพันธนาการมากจนทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบ ซึ่งจากนี้กระทรวงการคลังควรทำหน้าที่เพียงส่งงบประมาณมา และให้ สธ.บริหารเอง เพราะกระทรวงการคลังจะรู้ดีกว่า สธ.ได้อย่างไร

[Total: 0 Average: 0]
Share