logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

Health Me Now / นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

บุคลากรในระบบริการสุขภาพจะมีความพึงพอใจในงาน เมื่อได้ทำงานที่ 1.ได้ใช้ความรู้ความสามารถ 2.ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ 3.มีอำนาจในการเลือก 4.มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ 5.ภาคภูมิใจในความสำเร็จ 6.ได้รับการยอมรับ 7.ได้พัฒนาตนเองให้ดี-เก่งขึ้น 8.ได้มอบมรดกแก่คนรุ่นหลัง

[Total: 0 Average: 0]
Share