การทดสอบการแตกของเซลล์เม็ดเลือด (Complement)

การตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อหน้าที่ของฮิวเมอร์รอล (General HUMORAL FUNCTION)
Ham test
เป็นการทดสอบการแตกของเซลล์เม็ดเลือด เมื่อซีรั่มถูกทำให้มีภาวะเป็นกรดคอมพลีเม้นท์ (complement) จะกระตุ้นให้เกิดการแตก (lysis) ของเม็ดเลือดแดง และเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสาเหตุของภาวะซีด เนื่องจากมีการทำลายเม็ดเลือดแดงก่อน กำหนด (Hemolytic
anemia) ภาวะปัสสาวะมีฮีโมโกลบิน (Hemoglobinuria) และมีโรคไขกระดูกฝ่อ (Bone marrow aplasia) ที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้การตรวจนี้ช่วยบ่ง ชี้ถึงความคงอยู่ของเยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดง (RBC) และช่วยพิสูจน์ว่าการวินิจฉัย Paroxysmal noctumal hemoglobinuria (PNH)

วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยพิสูจน์ว่าการวินิจฉัย PNH

ผลการตรวจที่เป็นปกติ
ค่าปกติ พบว่าเม็ดเลือดแดง (RBC) ไม่แตก ผลการตรวจควรเป็นลบ (negative)
ผลการตรวจที่ผิดปกติ
ค่าผิดปกติ เม็ดเลือดแดง (RBC) แตกซึ่งบ่งบอกว่าเป็น PNH

[Total: 1 Average: 5]