Chloroquine (คลอโรควีน) : ยารักษามาลาเรีย (Anti – malarial drugs)

เม็ด 250 มก. ยาฉีด  150  มก./หลอด (3 มล.)

ขนาด – วิธีใช้
                       ผู้ใหญ่  กินครั้งแรก 4 เม็ด  อีก 6 ชั่วโมงต่อมากินอีก 2 เม็ด  วันต่อไปกินวันละครั้ง  ครั้งละ 2 เม็ด  ติดต่อกันอีก 2 วัน รวมเป็น 10  เม็ด
                       เด็ก   ให้ขนาดตามอายุ  ดังนี้

  •  เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี  ครั้งแรกให้ ครึ่ง  เม็ด  6  ชั่วโมงต่อมา  1 ใน 4 ส่วน  เม็ด  วันต่อไปให้วันละครั้ง  ครั้งละ 1 ใน 4 ส่วน เม็ด  ติดต่อกันมาอีก  2  วัน  รวมเป็น 1 เม็ด ใน 1 ส่วน 4  เม็ด
  • อายุ 1 – 4 ปี  ครั้งแรกให้  1 ใน 2 ส่วน เม็ด  6 ชั่วโมงต่อมาอีก  1 ใน 2 ส่วน  เม็ด วันต่อไปให้วันละครั้ง  ครั้งละ 1 ใน 2 ส่วน    เม็ดติดต่อกันอีก 2 วัน  รวมเป็น  2  เม็ด
  • อายุ  4 – 7  ปี  ครั้งแรกให้  1  เม็ด  6  ชั่วโมงต่อมา 1 ใน 2 ส่วน  เม็ด  6  ชั่วโมงต่อมาอีก 1 ใน 2 ส่วน  เม็ด  วันต่อไปให้วันละครั้ง  ครั้งละ 1 ใน 2 ส่วน  เม็ด  ติดต่อกันอีก  2  วัน  รวมเป็น 3  เม็ด
  • อายุ  7  – 12  ปี  ครั้งแรกให้  1  เม็ด  6  ชั่วโมงต่อมาอีก 1 เม็ด  6  ชั่วโมงต่อมาอีก  1  เม็ด  วันต่อไปให้วันละครั้ง  ครั้งละ  1  เม็ด  ติดต่อกันอีก  2  วัน  รวมเป็น  5  เม็ด

สำหรับยาฉีด   ให้ใช้ในกรณีที่กินยาไม่ได้   หรืออาเจียนมาก  ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรใช้

                                ผู้ใหญ่ วันแรกฉีด 2 หลอด (300 มก.) ทุก 6  ชั่วโมง  รวม 3 ครั้ง วันต่อไปฉีด 2 หลอด  วันละครั้ง  อีก 2-6 วันเมื่อกินยาได้ให้กินยาเม็ดแทน
                                เด็ก ให้ฉีดขนาด 5  มก./กก. แบ่งฉีดครั้งแรกครึ่งหนึ่ง  อีก 2 – 3 ชั่วโมงต่อมาฉีดที่เหลืออีกครึ่งหนึ่ง  ฉีดเพียง 2 ครั้งเท่านี้พอ  ถ้าฉีดเกินขนาดอาจเป็นอันตรายถึงตายได้

[Total: 0 Average: 0]