Chlorpheniramine (คลอร์เฟนิรามีน) : ยาแก้แพ้/แอนติฮิสตามีน (Antihistamine)

เม็ด 4 มก. น้ำ 2 และ 2.5 มก./ช้อนชา  ยาฉีด 10 มก./หลอด (2 มล.)

ขนาด – วิธีใช้
                ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 – 4 ครั้ง หรือฉีดครั้งละ ครึ่ง – 1 หลอด  เข้ากล้าม หรือเข้าหลอดเลือดดำ
                เด็ก  ให้วันละ 0.35 มก./กก. แบ่งให้วันละ 2 – 4 ครั้ง หรือให้ตามน้ำหนักตัว  ดังนี้

  •  ต่ำกว่า 8 กก. ครั้งละ ครึ่ง ช้อนชา  วันละ 2 ครั้ง
  •  8 – 10 กก. ครั้งละ  ครึ่ง  ช้อนชา  วันละ  3  ครั้ง
  •  11 – 16 กก. ครั้งละ ครึ่งช้อนชา  วันละ 4 ครั้ง
  •  17 – 24  กก. ครั้งละ  ครึ่งช้อนชา ( ครึ่งเม็ด)  วันละ  3  ครั้ง
  •  25 – 34 กก.  ครั้งละ 1  ช้อนชา  (ครึ่ง เม็ด)  วันละ  4  ครั้ง
  •  มากกว่า  34  กก. ให้ขนาดเท่าผู้ใหญ่

                ส่วนยาฉีด สำหรับเด็กให้ครั้งละ 1 ใน 4 ส่วน – 1 ใน 2 ส่วนหลอด  ฉีดเข้ากล้าม หรือเข้าหลอดเลือดดำ

[Total: 0 Average: 0]