Phenytoin (เฟนิโทอิน) : ยากันชัก (Anticonvulsant)

Phenytoin (เฟนิโทอิน) ยากันชัก (Anticonvulsant)

 เม็ด 50 มก. แคปซูล 100 มก.

 ขนาด-วิธีใช้
                ผู้ใหญ่ เริ่มด้วย 1 แคปซูล (100 มก.) วันละ 3 ครั้ง แล้วปรับขนาดให้สามารถควบคุมอาการชักได้ โดยทั่วไปมักจะใช้ขนาด 1
แคปซูล วันละ 3-4 ครั้ง ถ้าจำเป็นอาจเพิ่มถึง 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง (ในกรณีที่ใช้ขนาดที่เท่ากับหรือน้อยกว่า 3 แคปซูล/วัน
อาจให้กินเพียงวันละตรั้ง เพื่อความสะดวก)
                เด็ก เริ่มให้ขนาดวันละ 5 มก./กก. แบ่งให้วันละ 2-3 ครั้ง (สูงสุด 300 มก./วัน) แล้วปรับขนาดให้สามารถควบคุมอาการชักได้
โดยทั่วไปมักจะใช้ขนาดวันละ 4-8 มก./กก.

[Total: 0 Average: 0]