Piperazine (ปิเปอราซีน) : ยารักษาพยาธิ (Anti – helminthics)

Piperazine (ปิเปอราซีน)ยารักษาพยาธิ   (Anti – helminthics)  

เม็ด  500  มก. น้ำเชื่อม  500  มก./ช้อนชา

ขนาด – วิธีใช้

1.ใช้ถ่ายพยาธิไส้เดือน
                                ผู้ใหญ่  ให้วันละ  3.5  กรัม  (7 เม็ด)
                                เด็ก ให้วันละ  70  มก./กก.  หรือให้ตามน้ำหนักตัว  ดังนี้

 •  ต่ำกว่า  11  กก.  วันละ  1  ช้อนชา
 • 11 – 18  กก.  วันละ  2  ช้อนชา  (2 เม็ด)
 • 19 – 25  กก.  วันละ  3  ช้อนชา  (3 เม็ด)
 • 26 – 32  กก.  วันละ  4  ช้อนชา  (4 เม็ด)
 • 33 – 39  กก.  วันละ  5  ช้อนชา  (5 เม็ด)
 • 40 – 47  กก.  วันละ  6  ช้อนชา  (6 เม็ด)
 • มากกว่า  47  กก.  ให้ขนาดเท่าผู้ใหญ่

                โดยให้กินวันละครั้ง  หลังอาหารเช้าหรือก่อนนอน  ติดต่อกัน  2  วัน

2.ใช้ถ่ายพยาธิเส้นด้าย
                                ผู้ใหญ่  ให้วันละ  2  กรัม (4 เม็ด)
                                เด็ก  ให้วันละ  40  มก./กก. หรือให้ตามน้ำหนักตัว  ดังนี้

 •  ต่ำกว่า  7  กก.  วันละ 1 ใน 2 ส่วน   ช้อนชา
 •  7 – 15  กก.  วันละ  1  ช้อนชา  (1 เม็ด)
 •  16 – 22  กก.  วันละ 1 ช้อนชา ครึ่ง  (1 เม็ด ครึ่ง)
 •  23 – 30  กก.  วันละ  2  ช้อนชา  (2 เม็ด)
 •  31 – 40  กก.  วันละ  3  ช้อนชา  (3 เม็ด)
 • มากกว่า  47  กก.  ให้ขนาดเท่าผู้ใหญ่

                โดยให้กินวันละครั้ง  หลังอาหารเช้าหรือก่อนนอน  ติดต่อกัน 7 วัน  และควรกินซ้ำอีกครั้งในอีก 1 สัปดาห์ต่อมา

[Total: 0 Average: 0]