การคลอดผิดปกติหรือการคลอดยาก (Abnormal labor หรือ Dystocia)

การคลอดผิดปกติหรือการคลอดยาก (Abnormal labor หรือ Dystocia) หมายถึง การคลอดที่มีลักษณะแตกต่างจากการคลอดปกติ เช่นการคลอดท่ากัน การคลอดที่มี ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ หรือมีวิธีการช่วยคลอดห์ตถการ เช่น

2.1      การคลอดโดยใช้คีม (Forceps Extraction ย่อ F/E) หมายถึง การใช้คีมดึงศีรษะ ทารกออกจากช่องทางคลอด ตามแนวของ pelvic curve

2.2   การคลอดโดยใช้ เครื่องสุญญากาศ (Vaccuum Extraction ย่อ V/E) หมายถึง การ ใช้เครื่องดูดสูญญากาศดูดศีรษะทารกออกจากช่องทางคลอด

2.3   การผ่าท้องทำคลอด (Caesarean Section ย่อ CIS) หมายถึง การทำคลอดทารก โดยผ่านทางผนังหน้าท้องและผนังมดลูกออกมา

[Total: 1 Average: 3]