การตรวจหา (Anti-streptolysin – O)

การตรวจหา  Antistreptolysin – O เป็นการวัดความเกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของแอนติบอดีต่อ  streptolysin – O ในซีรั่ม ซึ่งเป็นที่รู้จักกัน คือ  ASO  สิ่งส่งตรวจในซีรั่มถูกเจือจางด้วย  streptolysin – O  ที่เตรียมไว้ และนำไปอบ (incubate) หลังจากใสเม็ดเลือดแดงของคน    (human  red  blood  cells) หลอดใสเลือดจะนำไปอบอีกครั้ง และ ตรวจสอบโดยการดูการมีเม็ดเลือดแดงแตกถือเป็นการล้มเหลว ซึ่งบ่งบอกว่ามีการติดเชื้อ streptococci  เมื่อไม่นานมานี้

วัตถุประสงค์
1.เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อ streptococcus ไม่นานมานี้หรือติดเชื้อต่อไปเรื่อย  ๆ
2.เพื่อช่วยวินิจฉัยไข้รูมาติก (rheumatic  fever)  และไตอักเสบภายหลังการ ติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส (poststreptococcai  glomerulonephritis) ในผู้ที่มีอาการทางคลินิก
3.เพื่อแยกระหว่างไข้รูมาติก (rheumatic  fever) กับโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์(rheumatoid  arthritis)  เมื่อมีอาการปวดข้อ

ผลการตรวจที่เป็นปกติ
ค่าปกติของ        ASO     titer       มีดังนี้
                                เด็กวัยเรียน                            =            170   Todd  units / ml
                                เด็กก่อนวัยเรียนและผู้ใหญ่         =            85    Todd  units / ml
ผลการตรวจที่ผิดปกติ
ASO  titer  สูง  พบหลังจากมีการติดเชื้อเป็นเวลานานหรือติดเชื้อช้ำ ๆ โดยทั่วไปค่า  ASO ที่สูงกว่า 166 Todd units / ml จะถือว่าเป็นค่าที่สูง
 แต่ค่า  titer  สูงก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นไข้รูมาติกหรือมีภาวะไตอักเสบเสมอไปอย่างไรก็ตาม ASO สูงก็ยังเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ามีการติดเชื้อสเตรปโตค็อกคัส (streptococci)  อย่างแน่นอน 
              การตรวจหลาย ๆ  ครั้ง (Serial  titer) โดยตรวจทุก10  – 14 วัน จะได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำกว่าการตรวจครั้งเดียว (single  titer) ค่า titer ค่าจะเพิ่มขึ้น 2 – 5 สัปดาห์หลังติดเชื้ออย่างเฉียบพลัน  เพิ่มขึ้นสูงสุด 4 – 6 สัปดาห์หลังจากมีการเพิ่มขึ้นครั้งแรก  และยืนยันว่าเป็นโรคที่มีการติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส (poststreptococcal)

[Total: 0 Average: 0]