ความผิดปกติของออโตอิมมูน (Autoimmune)

ความผิดปกติของออโตอิมมูน (autoimmune) เช่น Hashimoto’s thyroiditis และ Graves’ disease (hyperthyroidism) ไทโรกลอบูลิน (Thyroglobulin) เป็นอนุภาคขนาดเล็ก ๆ มากมายที่สะสมอยู่แล้วถูกขับออกไปในเลือด ส่วน Antithyroglobulin antibodies ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อต้านสิ่งแปลกปลอม มีปฏิกิริยาจากออโตอิมมูนตามมาทำให้ต่อมไทรอยด์ถูกทำลาย

วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจหา antithyroglobulin antibodies เมื่อมีอาการที่บ่งชี้ว่าเป็น Hashimoto’s thyroiditis, Graves’ disease หรือโรคไทรรอยด์ชนิดอื่น ๆ

ผลการตรวจที่เป็นปกติ

ค่าปกติ tite น้อยกว่า 1:100 สำหรับ antithyroglobulin antibodies และ antimicrosomal antibodies

ผลการตรวจที่ผิดปกติ

มี antithyroglobulin antibodies และ antimicrosomal antibodies ในซีรั่ม สามารถบ่งชี้ถึง subclinical autoimmune thyroid disease,Graves’ disease หรือ idiopathic myxedema
Titers 1:400 หรือมากกว่าอย่างมาก พบในโรค Hashimoto’s thtroiditis Antithyroglobulin antibodies อาจเกิดในผู้ป่วยบางรายที่มีความผิดปกติของออโตอิมมูน เช่น เอสแอลอี (SLE), โรคปวดข้อรูมาตอยด์, Autoimmune hemolytic anemia เป็นต้น

[Total: 1 Average: 5]