การติดเชื้อไวรัสเป็นครั้งแรก (Cytomegalovirus Antibody Screen)

หลังการติดเชื้อไวรัสเป็นครั้งแรก เชื้อ Cytomegalovirus (CMV) ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสยังคงอยู่ในเม็ดเลือดขาว (WBCs)  มีแอนติบอดีของ CMV ซึ่งบ่งชี้ว่าเคยมีการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้  ผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำจะเป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อ CMV การได้รับเลือดหรือเนื้อเยื่อจากผู้ที่เป็นเอชไอวีบวก ( seropositive donor) อาจเป็นสาเหตุให้มีการติดเชื้อ CMV ได้โดยเฉพาะทารกที่คลอดก่อนกำหนด

แอนติบอดีเชื้อ CMV สามารถถูกตรวจพบด้วยหลายวิธี  เช่น passive Hemagglutination, latex agglutination, enzyme   immunoassay และ  indirect  tImmunofluorescence การตรวจด้วยการทดสอบคอมพลีเมนต์ฟิกแซชั่น (complemen tFixation test)    จะมีความไวเพียงร้อยละ 60 เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจอื่น ๆ  และไม่ควรใช้คัดกรองหา CMV antibodies  การตรวจคัดกรองหา CMV     antibodies  เป็นการตรวจเชิงปริมาณ  ตรวจสอบจากการตรวจพบแอนติบอดีในสารละลายเพียงอย่างเดียว  ส่วนวิธีการตรวจเชิงคุณภาพจะใช้สารละลายหลายอย่างของเลือดมาตรวจเพื่อบ่งชี้ว่ามีการติดเชื้อ CMV แบบเฉียบพลัน

วัตถุประสงค์

1.พื่อตรวจสอบการติดเชื้อ CMV ในผู้บริจาคและผู้รับอวัยวะและเลือด และในผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำ
2.เพื่อคัดกรองการติดเชื้อ CMV  ในเด็กทารกผู้ซึ่งต้องการเลือดหรือได้รับการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ

ผลการตรวจที่เป็นปกติ

                ผู้ป่วยที่ไม่เคยติดเชื้อ  CMV  จะไม่สามารถตรวจวัดแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสได้  IgM หรือ IgG  antibodies  ปกติได้ผลลบ

ผลการตรวจที่ผิดปกติ

การเก็บสิ่งส่งตรวจในระยะแรก ๆ  ระหว่างระยะเฉียบพลัน  หรือในระยะท้าย ๆ ใน  convalescent  stage  อาจจะไม่พบ IgM  หรือ  IgG  antibodies  ต่อ CMV ซึ่งเป็นผลลบแต่ผลลบไม่ได้หมายความว่าไม่เคยติดเชื้อมาก่อน เพื่อให้ได้ผลแน่นอนควรตรวจซ้ำมากกว่า 1 ตัวอย่าง โดยเอาแอนติบอดีที่ 1 มาเจือจาง (dilution) เพื่อดูว่าผู้ป่วยติดเชื้อ CMV  หรือไม่ ในเม็ดเลือดขาว (WBCs) ที่มีเชื้อไวรัสแฝงอยู่มีความสามารถ Reactive ใน  immunocompromised  host  ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิต้านทานซึ่งไม่มีแอนติบอดีต่อ CMV ที่ควรจะได้รับเลือดหรือเปลี่ยนอวัยวะจากผู้ให้ซึ่งมีเลือดได้ผลลบผู้ป่วย CMV antibodies ไม่ต้องมีผลเลือดเป็นลบ 

[Total: 1 Average: 5]