การตรวจ (Oral glucose tolerance)-โรคเบาหวาน

การตรวจ Oral  glucose  tolerance  เป็นวิธีประเมินที่ไวมากที่สุดในรายที่ก้ำกึ่งว่าจะเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ ระดับของกลูโคสในพลาสม่าและปัสสาวะเป็นตัววัดสำหรับ 3 ชั่วโมงหลังจากการรับประทานกลูโคสเพื่อประเมินอินซูลินที่ขับออกและความ สามารถในการเผาผลาญกลูโคส
                การตรวจ Oral  glucose  tolerance ไม่นิยมตรวจในผู้ป่วยที่มี Fasting plasma Glucose > 140 mg / dl หรือ    postprandial plasma glucose  >  200 mg / dl
               
วัตถุประสงค์
1.เพื่อช่วยวินิจฉัยภาวะน้ำตาลในเลือดดำ (Hypoglycemia) และกลุ่มอาการที่มีความผิดปกติในการดูดซึม (Malabsorption syndrome)
2. เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคเบาหวานจากการตั้งครรภ์ (Gestational  diabetes) เนื่องจากสตรีบางคนจะมีน้ำตาลในเลือดสูงขณะตั้งครรภ์
3. เพื่อตรวจดูว่าผู้ป่วยที่มีกลูโคสในปัสสาวะโดยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานมาก่อน
               
ผลการตรวจที่เป็นปกติ
                ค่าปกติ  น้ำตาลในเลือด <  140  mg%  ถือว่าไม่ได้เป็นโรคเบาหวาน
           
ผลการตรวจที่ผิดปกติ

                ค่า  Glucose  tolerance  test  ลดลง  พบในโรคเบาหวาน  หรืออาจจะเป็นผลจากโรคคุชซิง (Cushing’s  disease) ภาวะเหล็กเกิน (Hemochromatosis  เนื้องอกต่อมหมวกไต (Pheochromocytoma) หรือมีรอยโรคที่ระบบประสาทส่วนกลาง
(Central  nervous  system  lesions )
                ค่า Glucose  tolerance  test  เพิ่มขึ้น  อาจบ่งบอกถึงภาวะน้ำตาลใน  เลือดต่ำจากก้อนเนื้องอก (Insulinoma) กลุ่มอาการดูดซึมผิดปกติ (Malabsorption syndrome) ภาวะที่ต่อมหมวกไตทำงานไม่เพียงพอ (Adrenocortical insufficiency;  Addison’s  disease) 
ฮอร์โมนไทรอยด์ทำงานน้อยเกินไป (Hypothyroidism) หรือต่อมใต้สมองไม่สามารถผลิตฮอร์โมนได้ (Hypothyroidism)
                หากผลระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ระหว่าง  140 – 199  mg%  ถือว่ามีภาวะพร่อง Glucose  tolerance  test  หรือหมายความว่า เป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดแอบแฝง  (Latent diabetes  mellitus) หรือเป็นโรคเบาหวานที่ยังน้อยอยู่
                หากผลระดับน้ำตาลในเลือด  200  mg%  ขึ้นไป  ถือว่าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน

[Total: 0 Average: 0]