รูมาตอยด์ แฟคเตอร์ (Rheumatoid factor)

รูมาตอยด์ แฟคเตอร์ (Rheumatoid factor) คือ สารชนิดหนึ่งซึ่งเป็นภูมิต้านทานต่อร่างกายตนเอง (auto – antibody) กล่าวคือตัวมันเองเป็นอิมมูโนโกลบูลินเอ็ม (immumoglobulin M; IgM) หรืออิมมูโนโกลบูลินจี (immunoglobulin G; IgG) ชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งอิมมูโนโกลบูลินเป็นภูมิต้านทานของร่างกาย (antibody) ต่อสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ แต่กลับไปจับรวมตัวกับส่วนแฟคเตอร์ของอิมมูโรโกลบิลินจี อีกชนิดหนึ่งในร่างกายตนเองก่อให้เกิดสารประกอบเชิงซ้อนทางภูมิคุ้มกัน (immune complex) ซึ่งสารประกอบนี้สามารถกระตุ้นให้มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบต่าง ๆ เกิดขึ้นภายในร่างกายได้อย่างมากมายหลายประเภทหรือหลายโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

วัตถุประสงค์
เพื่อยืนยันโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โดยเฉพาะเมื่อมีอาการทางคลินิกเป็นที่น่าสงสัย

ผลการตรวจที่เป็นปกติ
ค่าปกติ RF titer < 1: 2 แสดงว่าการตรวจได้ผลลบ

ผลการตรวจที่ผิดปกติ

  • ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ประมาณร้อยละ 40 – 70 จะมีผลการตรวจรูมาตอยด์ แฟคเตอร์ (RF) ให้ผลบวก (RF titer สูง)
  • ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีการตรวจรูมาตอยด์ แฟคแตอร์ (RF) ให้ผลบวก มักมีความรุนแรงของโรคปานกลางถึงรุนแรง
  • ผู้ป่วยที่มีผลการตรวจรูมาตอยดื แฟคเตอร์ (RF) ให้ผลลบ แต่มีอาการและอาการแสดงครบตามเกณฑ์การวินิจฉัย ก็สามารถให้การวินิจฉัยเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้

อย่างไรก็ตามไตเตอร์ (RF titer) ของการตรวจรูมาตอยด์ แฟคเตอร์ไม่สามารถใช้ติดตามการดำเนินของโรคได้
การตรวจรูมาตอยด์ แฟคเตอร์อาจให้ผลบวกได้ในภาวะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ แต่ในภาวะเหล่านี้ ส่วนใหญ่ผลการตรวจรูมาตอยด์ แฟคเตอร์ที่ให้ผลบวกมักเป็นค่าไตเตอร์ (RF titer) ต่ำ ๆ เช่น ผู้สูงอายุโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue diseases) ชนิดต่าง ๆ เช่น โรคเอสแอลอี (SLE) โรคหนังแข็ง (scleroderma) โรคกล้ามเนื้ออักเสบ (polymyositis) เป็นต้นโรคที่เกิดจากภาวการณ์ ติดเชื้อเรื้อรัง ทั้งจากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือพยาธิต่าง ๆ เช่น วัณโรค (tuberculosis) โรคไวรัสตับอักเสบ (viral hepatic disease) เป็นต้น โรคมะเร็ง เช่น มะเร็งไขกระดูก (multiple myeloma) มะเร็งเม็ดเลือดขาว (leukemia) เป็นต้นนอกจากนี้อาจพบในโรคติดเชื้อโมดนนิวคลีโอลิส (infectious mononucleosis) โรคซิฟิลิส (syphiis) และโรคไข้หวัดใหญ่ (influenza)

[Total: 2 Average: 5]