การตรวจหาฮอร์โมนต่อมหมวกไตและฮอร์โมนที่ไต

การทดสอบ Aldisterone เป็นการวัดระดับ  Aldosterone ในซีรั่มโดยการวิเคราะห์ปริมาณและ โดย  radioimmunoassay ซึ่ง Aldosterone ทำหน้าที่ควบคุมไอออนให้ผ่านข้ามเซลล์เมมเบรนไปยังโซเดียม และคลอไรด์ในการแลกเปลี่ยนโปแตสเซียม  และไฮโดรเจนไอออนดังนั้นจึงช่วยควบคุมความดันและปริมาณเลือดและควบคุมสมดุลน้ำและอิเล็กโทรไลต์

การตรวจนี้บ่งบอกว่าเป็น  Aldosteronism  และเมื่อสนับสนุนโดยระดับเรนินในพลาสม่าจึงแยกความแตกต่างระหว่าง  primary กับ secondary  forms  ของความผิดปกตินี้

วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยวินิจฉัย P rimary  และ  secondary  aldosteronism, adrenal Hyperplasia  hypoaldosteronism  และ  salt-losing  syndrome

ผลการตรวจที่ผิดปกติ

การหลั่ง Aldosterone  ที่มากเกิน

อาจบ่งชี้ถึงโรคชนิด  primary  หรือ Secondary เช่น  Primary  aldosteronism     (Conn’s  syndrome) อาจมีผลจาก Adrenocortical  adenoma  หรือจาก  Bilateral  adrenal  hyperplasia ส่วน  Secondary   aldosteronism  เป็นผลจากโรคความดันโลหิตสูงที่มีผลมาจากโรคหลอดเลือดของไต (Renovasculr  hypertension) หัวใจวาย (heart  failure) ตับแข็ง (cirrhosis  of  the  liver) กลุ่มอาการโรคไต (nephritic syndrome) และตั้งครรภ์ในไตรมาสที่ 3 (the  third   trimester  of    pregnancy)

ระดับซีรั่ม Aldosterone  ต่ำ  

อาจบ่งชี้ถึง  Primary  hypoaldosteronism, Salf – losing  syndrome, ภาวะชักซึ่งหาสาเหตุอื่นไม่พบ (eclampsia) หรือภาวะพร่องฮอร์โมนเตียรอยด์เรื้อรัง (Addison’s disease)

[Total: 0 Average: 0]