ฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ (Thyroid – stimulating homone; TSH)

Thyroid –  stimulating  hormone

            เป็นฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ (Thyroid – stimulating  homone; TSH‚) และไทโรโทรปิน (thyrotropin) ให้ช่วยเพิ่มขนาด จำนวน  และการทำหน้าที่ของเซลล์ไทรอยด์ (Thyoid  cell)  และกระตุ้นให้หลั่งไตรไอโอโดไทโรนีน (Triiodothyronine; T3) และ ไทรอกซีน  (thyroxine; T4) ฮอร์โมนเหล่านี้มีผลต่อการเผาผลาญในร่างกายและมีความจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตที่เป็นปกติและพัฒนาการของร่างกาย


            การตรวจนี้ใช้วัดระดับซีรั่ม TSH โดย radioimmunoadday ซึ่งสามารถตรวจสอบว่าต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยหรือไม่ หากต่อมไทรรอยด์ทำงานน้อยความผิดปกติเกิดที่ต่อมไทรอยด์เอง (primary hypothyroidism) หรือเป็นเพราะต่อมไทรอยด์ล้มเหลว (Thyoid gland  failure) 
หรือเป็นต่อมใต้สมอง หรือไฮโปทาลามัสทำหน้าที่ผิดปกติ (pituitary or hypothalamic  dysfunction) ระดับ TSH ในซีรั่มที่ปกติจะขจัดโรคต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยออก  การตรวจนี้อาจจะไม่แตกต่างระหว่างระดับที่เป็นค่าต่ำ ๆ  ของค่าปกติ (low-normal  level)  กับระดับต่ำกว่าปกติ  (subnormal  level) โดยเฉพาะในต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย ความผิดปกติอาจเกิดที่ต่อมใต้สมอง หรือไฮโปทาลามัส (secondary othyroidism)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อยืนยันหรือขจัด  primary hypothyroidism  และบอกความแตกต่างจาก Secondary  hypothyroidism                    
2. เพื่อตรวจสอบการรักษาด้วยยาในผู้ป่วย  primary  hypothyroidism ว่าได้ผลอย่างไร

ผลการตรวจที่เป็นปกติ
ค่าปกติ  TSH    =     0  – 15   µIU / ml
ผลการตรวจที่ผิดปกติ
ค่า TSH   อาจจะสูงขึ้นเล็กน้อย ในผู้ป่วยที่มีต่อมไทรอยด์ทำงานมากกว่าธรรมดา (Euthyroid) ที่เป็นมะเร็งของต่อมไทรรอยด์  ระดับที่มากกว่า  20  µIU / ml  ชวนให้นึกถึง  Primary  hypothyroidism  หรือโรคที่เป็นไปได้  คือ  คอพอกประจำถิ่น (Endemic  goiter)
ค่า TSH  ที่มีค่าต่ำหรือไม่สามารถตรวจสอบได้อาจจะปกติ  แต่บางโอกาสบ่งชี้ถึง Secondary  hypothyroidism (การหลั่ง  TSH หรือ การหลั่ง  Thyrotropin Releasing  hormone (TRH) ระดับ TSH  ที่มีค่าต่ำอาจจะเป็นผลจากต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนออกมาเกินปกติ (Hyperthyroidism หรือGraves’ disease) และต่อมไทรรอยด์อักเสบ (Thyeoisiris) ทั้งสองโรคนี้เป็นสัญลักษณ์ของการหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ที่มีมากเกิน  ซึ่งมีการกดการหลั่ง  TSH  การตรวจ TRH  มีความจำเป็นเพื่อยืนยันการวินิจฉัย

[Total: 0 Average: 0]