การวัดสายตา (Visual acuity tests)

การวัดสายตา (Visual acuity tests) การวัดสายตา (Visual acuity test) เป็นสิ่งแรกในการตรวจตาที่ควรทำและมีความจำเป็นมาก การตรวจระดับการมองเห็นนั้นต้องปิดตาของผู้ป่วยทีละข้าง เพื่อตรวจระดับการมองเห็นแยกกันทีละข้างเสมอ แบ่งการวัดสายตาออกเป็นการวัดสายตาในเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถของผู้ป่วยในการบอกความแตกต่างของรูปร่างหรือลักษณะและรายละเอียดของวัตถุ การตรวจการมองเห็นโดยให้ผู้ป่วย อ่านหนังสือที่แผ่นวัดสายตาซึ่งเป็นแผ่นป้ายมาตรฐาน (standardized visual hart) ที่สร้างขึ้นเป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือเป็นรูปเรือปล่องไฟ เรียกว่า Snellen chart ระยะ 20 ฟุต (6 เมตร) เล็กลงจนถึงแถวล่างสุด ตัวอักษรใช้หรับเด็กและคนอื่น ๆ ที่ไม่สามารถอ่านได้ การเลือกใช้แผ่นป้ายแล้วแต่อายุและความสามารถของผู้อ่าน หาก ต้องการอ่านในระยะใกล้ ๆ อาจใช้ Jaeger card การอ่าน Snellen chart ใช้ตรวจใน ผู้ป่วยที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องสายตา ส่วนการอ่านในระยะใกล้ ๆ ใช้ตรวจเป็นประจำสำหรับผู้ที่บอกว่าปวดตาหรืออ่านหนังสือลำบาก และสำหรับทุกคนที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ผลการตรวจจะเป็นฐานในการรักษา การติดตามผลการตรวจ และใช้เป็นค่าอ้างอิงใน การตรวจรักษาได้

วัตถุประสงค์
1.เพื่อทดสอบระไกลและใกล้ในการมองเห็น
2.เพื่อประเมินการมองเห็นว่าผิดปกติหรือไม่

การเตรียมผู้ป่วย
1.บอกผู้ป่วยว่าการตรวจนี้สามารถประเมินการมองเห็นระยะและใกล้ได้
2.บอกผู้ป่วยว่าการตรวจนี้ใช้เวลาเพียง 2 – 3 นาที หากผู้ป่วยสวมแว่นให้นำมาในวันที่ตรวจด้ว

การตรวจและการดูแลหลังตรวจ

1.ให้ผู้ป่วยนั่งห่างจากแผ่นป้ายตรวจตา 20 ฟุต (6 เมตร) หากผู้ป่วยสวมแว่นตา บอกให้ถอดแว่นออกเพื่อตรวจดูความผิดปกติของสายตาในการตรวจครั้งแรก

2.เริ่มตรวจตาขวาเว้นแต่ทราบว่าตาซ้ายมีอาการปวดรุนแรงกว่าให้ตรวจตาซ้ายก่อน โดยบอกให้ผู้ป่วยอ่านตัวอักษรแถวที่เล็กที่สุดที่สามารถจะเห็นในแผ่นป้าย กระตุ้นให้ผู้ป่วยพยายามอ่านแถวที่มองไม่ชัดเพราะความฉลาดในการเดาจะช่วยให้นึกถึงรายละเอียดของสัญลักษณ์บางอย่างได้

3.บันทึกตัวเลขที่เล็กที่สุดในแถวที่ผู้ป่วยสารถอ่านได้ ตัวเลขที่เป็นเศษคือระยะทางระหว่างผู้ป่วยและแผ่นป้าย ตัวเลขที่เป็นส่วนเป็นระยะห่างจากผู้ป่วยในขณะที่ คนสายตาปกติสามารถอ่านได้ เช่น 6 / 60 หมายถึง ตัวเลขเศษ 6 คือระยะทางที่ผู้ป่วย นั่งห่างจากหน้าแผ่นป้าย 6 เมตรแล้วสามารถอ่านตัวอักษรแถวบนสุดได้ ในขณะที่ คนสายตาปกติสามารถอ่านได้ในระยะทาง 60 เมตร ซึ่งสายตาปกติ คือ 6/6 เป็นต้น

4.ตรวจตาขวาต่อ แล้งตรวจจาซ้ายอีกครั้ง

5.หากผู้ป่วยสวมแว่นให้ตรวจขณะใส่แว่นด้วย แล้วบันทึกไว้

6.กรณีเด็กเล็กจะใช้ของเล่นที่มีสีสดใสแต่ไม่มีเสี่ยง ทดสอบการมองเห็นโดย ผู้ตรวจถือของเล่นผ่านใบหน้าระดับสายตาช้า ๆ หากเด็กเล็กมองตามของเล่น แสดงว่าการมองเห็นของเด็กปกติ

ผลการตรวจที่เป็นปกติ
คนปกติสามารถอ่านได้ในระยะ 20 ฟุต (6 เมตร) หากสายตาปกติผลจะออกมาเป็น 20/20 (6/6) ซึ่งหมายความว่า สัญลักษณ์ที่เล็กที่สุดผู้ป่วยสามารถมองชัดที่ระยะทาง 20 ฟุต (6 เมตร) ในขณะที่คนสายตาปกติสามารถมอดงชัดในระยะทางเท่ากันคือ 20 ฟุต (6 เมตร)

ผลการตรวจที่ผิดปกติ
หากเศษมากกว่า 20 ฟุต หรือ 6 เมตร (เช่น 40 ฟุต) แสดงว่าการมองเห็นของผู้ป่วยน้อยกว่าปกติ คือ ผู้ป่วยอ่านได้ระยะ 20 ฟุต ในขณะที่คนปกติสามารถอ่านได้ไกลถึง 40 ฟุต

ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจ
1.ผู้ป่วยไม่นำแว่นมาในวันตรวจ
2.แว่นตาไม่เหมาะสม (อาจมีการมองเห็นได้ดีกว่าโดยไม่สวมแว่น)
3.ผู้ป่วยไม่สามารถทำตามได้

[Total: 1 Average: 5]