การผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนไต (Kidney Transplantation)

การปลูกถ่ายไตหรือเปลี่ยนไต (Kidney Transplantation)  คือ วิธีนี้เป็นวิธีการรักษา โรคไตวายเรื้อรังที่ดีที่สุดเนื่องจากมีคุณภาพชีวิตและอัตราการรอดชีวิตดีที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีการรักษาโดยวิธีอื่น การปลูกถ่ายไตสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. การปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิต เป็นวิธีการปลูกถ่ายไตโดยนำไตที่บริจาคมาจากญาติ ได้แก่ พ่อแม่ พี่น้อง ลูก หลาน ลุง ป้า น้า อา หรืออาจได้จากสามี ภรรยา ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้บริจาคจะบริจาคไต 1 ข้าง ในคนปกติมีไต 2 ข้างซึ่งสามารถบริจาคไตให้ได้ 1 ข้าง เหลือไต 1 ข้าง ผู้บริจาคต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และบริจาคด้วยความสมัครใจ  
 2. การปลูกถ่ายไตจากผู้ป่วยสมองตาย เป็นวิธีการปลูกถ่ายไตโดยนำไตที่บริจาคมาจากผู้เสียชีวิต กล่าวคือไตที่ปลูกถ่ายจากการบริจาคจากผู้ป่วยสมองตาย สำหรับในประเทศไทย สภากาชาดไทยจะเป็นผู้รับบริจาคและเป็นผู้จัดสรรไตให้แก่ผู้ป่วยไตวาย

ขั้นตอนการปลูกถ่ายไต

 1. ก่อนการปลูกถ่ายจะมีการชี้แจงข้อดีและข้อเสียของการปลูกถ่ายไตให้ผู้ป่วยรับทราบและยินยอมก่อน
 2. ผู้บริจาคไตและผู้ป่วยที่ตกลงเข้ารับการปลูกถ่ายไตเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการปลูกถ่าย
 3. เข้าสู่กระบวนการปลูกถ่ายไต
 4. ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่โรงพยาบาลตามขั้นตอน
 5. ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อที่บ้านอย่างเหมาะสม ทั้งการดูแลตัวเองและการดูแลโดยผู้ดูแล

ข้อดีของการปลูกถ่ายไต

 • ไม่ต้องฟอกเลือด หรือล้างไตทางหน้าท้อง
 • ร่างกายแข็งแรงขึ้น
 • ไม่ต้องจำกัดน้ำหรือควบคุมอาหาร
 • กลับไปสู่การใช้ชีวิตที่ใกล้เคียงปกติมากที่สุด คุณภาพชีวิตดีขึ้น
 • มีเวลาให้กับตัวเองและครอบครัวมากขึ้น
 • ผู้ป่วยที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ สามารถมีบุตรได้ปกติ

ข้อเสียของการปลูกถ่ายไต

 • เสี่ยงในการผ่าตัด เช่นเสียเลือด
 • อาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย
 • อาจทำให้เกิดภาวะปฏิเสธไตได้
[Total: 0 Average: 0]