การเก็บเชื้ออสุจิด้วยการผ่าตัด (Surgical Sperm Retrieval: SSR)

การเก็บเชื้ออสุจิด้วยการผ่าตัด (Surgical Sperm Retrieval : SSR) หมายถึงการใช้เข็มดูดที่บริเวณท่อนำอสุจิส่วนต้นหรืออัณฑะ โดยอาจจะมีการเปิดแผลขนาดเล็กหรือใช้กล้องจุลทรรศน์ร่วมด้วยแล้วแต่กรณีโดยมีข้อบ่งชี้ในการทำ คือภาวะมีบุตรยากที่เกิดจากฝ่ายชายไม่มีเชื้ออสุจิ อาจจะเนื่องมาจากสาเหตุ

  1. การอุดตันของทางเดินอสุจิ (Obstructive Azoospermia)
  2. ไม่มีการอุดตันของทางเดินอสุจิ (Non-Obstuctive Azoospermia)

ขั้นตอนใน การเก็บเชื้ออสุจิด้วยการผ่าตัด (Surgical Sperm Retrieval: SSR)

  1. ทำความสะอาดอัณฑะและบริเวณโดยรอบด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อ
  2. ให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่และ/หรือร่วมกับการให้ยาระงับความรู้สึกระดับผ่านหลอดเลือด
  3. ปฏิบัติตามขั้นตอนเฉพาะของแต่ละวิธีดังต่อไปน้ี
  • PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration) เป็นหัตถการที่ใช้เข็มขนาดเล็กเพื่อดูดที่บริเวณท่อนำอสุจิส่วนต้น (epididymis) เพื่อนำน้ำอสุจิไปหาเชื้อออสุจิ
  • TESE (Testicular Sperm Extraction) เป็นหัตถการที่เปิดแผลขนาดเล็กที่บริเวณถุงอัณฑะและอันฑะเพื่อนำเน้ือเยื่อ อัณฑะไปหาเชื้ออสุจิและ/หรือส่งตรวจทางพยาธิวิทยาและ/หรือแช่แข็งเพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคต
  • MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration) เป็นหัตถการที่เปิ ดแผลขนาดเล็กที่บริเวณถุงอัณฑะและใช้กล้องจุลทรรศน์ช่วยในการใชเ้ข็มขนาดเล็กดูดที่บริเวณท่อนำอสุจิส่วนต้น (epididymis) เพื่อนำน้ำอสุจิไปหาเชื้ออสุจิ
  • TESA (Testicular Sperm Aspiration) เป็นหัตถการที่ใช้เข็มดูดที่บริเวณอัณฑะ เพื่อนำเน้ือเยื่ออัณฑะไปหาเชื้อออสุจิและ/หรือส่งตรวจทางพยาธิวทิยาและ/หรือแช่แข็งเพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคต

อัตราความสำเร็จ การเก็บเชื้ออสุจิด้วยการผ่าตัด (Surgical Sperm Retrieval: SSR)

อัตราการสำเร็จขึ้นอยู่กับสาเหตุของการไม่มีเชื้ออสุจิแต่โดยเฉลี่ยประมาณ 20%ตราความสำเร็จอัตราการสา เร็จข้ึนอยู่กับสาเหตุของการไม่มีเชื้ออสุจิแต่โดยเฉลี่ยประมาณ 20%

แต่อย่างไรก็ตามการใช้วิธีการเก็บอสุจิจากการผ่าตัด (Surgical sperm retrieval; SSR) นี้อาจจะไม่ได้ตัวอสุจิที่โตเต็มที่ที่จะสามารถปฏิสนธิกับไข่ได้เสมอไป

[Total: 0 Average: 0]