การกำจัดเนื้อตาย (Wound Debridement)

การกำจัดเนื้อตายมี 6 วิธี ดังนี้

3.1) Sharp debridement คือ การใช้กรรไกรตัดเนื้อที่ตายออก
3.2) Chemical debridement คือ การกำจัดด้วยน้ำยาต่างๆ เช่น Na Hypochlorite, Hydrogen peroxide, Iodine solution, Acetic acid ใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น
3.3) Mechanical debridement คือ การใช้แรงฟิสิกส์ Wet to dry, Irrigation, Hydrotherapy & whirl pool
3.4) Autotypic debridement คือ การย่อยสลายเนื้อตายของแผลด้วยตนเอง โดยน้ำในแผลซึ่งมี proteolytic enzymes
3.5) Enzymatic debridement คือ การย่อยสลายโดย enzyme
3.6) Biological agent คือ การใช้หนอนแมลงวันช่วยกัดกินเนื้อตาย ใช้กับแผลที่มีเนื้อตายเท่านั้น ห้ามใช้กับแผลที่อยู่ใกล้หลอดเลือด

 1. วิธีการดูแลรักษาแผล (Wound care technique)

1) หลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือน ถ้าแผลมีเนื้อสีแดงสะอาด ไม่จำเป็นต้องล้างแผล
2) ใช้น้ำเกลือล้างแผลปลอดภัยที่สุด
3) ถ้าจำเป็นต้องใช้ Antiseptic ให้ล้างหรือเช็ดออกด้วยน้ำเกลือก่อนปิดแผล (ยกเว้นกรณีที่ใช้เป็น Chemical debridement)
4) ดูแลให้แผลมีความชุ่มชื้นพอเหมาะไม่แห้ง (ยกเว้นแผล 1° intention) ไม่แฉะ
5) ดูแลแผลให้มีระดับอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิปกติของร่างกาย
6) ดูแลผิวหนังรอบแผลไม่ให้เปียกเปื่อย
7) ตรวจสอบโพรงแผลเสมอ
8) การปิดแผลต้องระวังไม่ให้เกิด dead space
9) กำจัดเนื้อตายออกเสมอ ยกเว้นแผลที่มีภาวะขาดเลือด
10) เลือกอุปกรณ์ปิดแผลให้ถูกต้องตามคุณสมบัติ และอย่างคุ้มค่า ยึดหลักปลอดภัย ไม่ทำให้เกิดการ บาดเจ็บซ้ำ สุขสบาย รักษาภาพลักษณ์ ราคาเหมาะสม
11) เปลี่ยนวิธีการทำแผลเมื่อพบว่าวิธีเดิมไม่ได้ผล ทุก 1-2 สัปดาห์

 1. วัสดุปิดแผล/ใส่แผลชนิดต่างๆ

1) Passive Dressings เช่น Gauze, Tulle grass, Transparent film, Ostomy appliance เป็นกลุ่มที่ใช้ปิดแผลเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและการกระทบกระเทือนแผลจากภายนอก
2) Interactive Dressings เช่น

 • Hydro gel กลุ่มที่ให้ความชุ่มชื้นกับแผลแห้ง ทำให้เนื้อตายนุ่ม
 • Hydrocolloid ใช้รักษาความชุ่มชื้นของแผล
 • Alginate ใช้ในแผลที่มีความเปียกแฉะ
 • Foams ช่วยดูดซับความเปียกแฉะของแผล
  3) Active Dressings เช่น Biological products: Maggots, Biogralt, Growth factors, Cytocines, Negative pressure dressing, Silver combined-dressing
  4) Wet to dry Dressing
  5) ชุดปิดแผลสุญญากาศ มี 2 กลุ่ม คือ
 • Gauze-Based Vacuum Dressing
 • Foam-Based vacuum Dressing
[Total: 0 Average: 0]