logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ กลุ่มอาการระบายลมหายใจเกิน

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / ประสาทและสมอง  / กลุ่มอาการระบายลมหายใจเกิน / สาเหตุ กลุ่มอาการระบายลมหายใจเกิน

โรค | สาเหตุ | อาการ | การรักษา


โรคนี้ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดพบว่าผู้ป่วยมีแนวโน้มการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าอก (แทนกะบังลม และกล้ามเนื้อท้อง) ซึ่งทำให้การหายใจไม่มีประสิทธิภาพ และมักมีความไวต่อสิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการ ที่สำคัญ ได้แก่ความเครียดทางจิตใจและอารมณ์ (เช่น ความกลัว วิตกกังวล โกรธ ขัดใจ น้อยใจ เสียใจ เป็นต้น) บาง ครั้งก็อาจถูกกระตุ้นด้วยอาการเจ็บปวดรุนแรง (เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง) ทำให้ผู้ป่วยมีอาการหายใจหอบหายใจลึกหรือหายใจเร็ว ส่งผลให้ร่างกายขับก๊าชคาร์บอนได้ออกไซด์ออกมากเกิน เกิดภาวะเลือดเป็นด่าง (alkalosis) และภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ เกิดอาการผิดปกติของร่างกายหลายระบบพร้อม ๆ กัน

[Total: 2 Average: 5]