logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ ปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / ประสาทและสมอง  / ปลอกประสาทเสื่อมแข็ง / สาเหตุ ปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

สถิติของผู้ป่วยอยู่ที่ 0.5 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ถือเป็นจำนวนไม่มากนัก แต่จะพบมากขึ้นในประเทศที่อยู่บนเส้นละติจูดสูงขึ้น ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคนั้นไม่ทราบแน่ชัด แต่จากการสำรวจพบว่าพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และมักพบในคนอายุน้อย 20-40 ปีมากกว่าคนอายุมาก รวมถึงในประเทศที่ตั้งอยู่บนพิกัดเส้นละติจูดสูงหรือในเมืองหนาวพบได้มากกว่าประเทศที่ตั้งอยู่บนเส้นละติจูดที่ต่ำกว่า

[Total: 0 Average: 0]