การรักษา หลอดเลือดแข็งที่ไต

  • ฟอกเลือด 3-4 ชม./ครั้ง อย่างน้อย 2-3 ครั้ง/สัปดาห์
  • ล้างไต ทางช่องท้องเพื่อเอาของเสียออก
  • ปลูกถ่ายไตใหม่
[Total: 0 Average: 0]