สาเหตุ โรคมือเท้าปาก

                เกิดจากการติดเชื้อกลุ่มไวรัสเอนเทอโร (enterovirus) ซึ่งมีอยู่หลายชนิด ได้แก่ ค็อกแซกกีเอและบี (coxsackie A, B) ไวรัสเอนเทอโรชนิด 71 ส่วนใหญ่ ติดต่อจากการกินอาหาร น้ำดื่ม หรือการดูดเลียนิ่วมือ หรือสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อที่ออกมากับอุจจาระ น้ำเหลือง จากตุ่มน้ำที่ผิวหนัง  หรือละอองน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อโดยการสูดเอาฝอยละออง น้ำมูก น้ำลายที่ผู้ป่วยไอจามรด

                พี่พบบ่อยที่สุด คือการติดเชื้อไวรัสค็อกแซกกีเอ ชนิด16 ซึ่งอาการมักจะไม่รุนแรง และหายได้เองเป็น ส่วนใหญ่

                ที่พบน้อยแต่รุนแรง คือ การติดเชื้อไวรัสเอนเทอโรชนิด 71 ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึง ตายได้

ระยะฟักตัว 3-7 วัน

[Total: 0 Average: 0]