การรักษา พิษคางคก

หากสงสัย เช่น มีอาการอาหารเป็นพิษ ร่วมกับระดับสติเปลี่ยนแปลง มีอาการทางจิต หรือชีพจรเต้นช้า และมีประวัติกินคางคก ควรให้การปฐมพยาบาล แล้วรีบส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลทันที

แพทย์จะวินิจฉัยโรคนี้จากลักษณะอาการและประวัติ การกินคางคกเป็นสำคัญ ในบางแห่งอาจทำการตรวจหาสารดิจิทาลิสในเลือดและมักจะทำการติดตามประเมิน อาการด้วยการตรวจคลื่นหัวใจ และตรวจหาระดับโพแทสเซียมเป็นระยะๆ

การรักษา ให้การรักษาขั้นพื้นฐาน ถ้าพบว่าคลำชีพจรไม่ได้หรือหยุดหายใจให้ทำการกู้ชีพ

นอกจากนี้จะให้การักษาแบบประคับประคอง เช่น ในรายที่ชีพจรเต้นช้า ให้อะโทรพีน ถ้าไม่ได้ผล อาจต้องใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ (pacemaker)

 ในรายที่ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ให้ยาแก้ไข เช่น ลิโดเคน (lidocaine) เฟนิโทอิน ควินิดีน อะมิโอดาโรน (amiodarone) เป็นต้น

[Total: 0 Average: 0]