โรคลิ้นหัวใจไมทรัลรั่ว

เกิดจากความผิดปกติของลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างหัวใจห้องบนและล่างซ้าย จนทำให้เลือดไหลย้อนกลับไปที่หัวใจห้องบนหลังจากสูบฉีดเลือด

อาการ โรคลิ้นหัวใจไมทรัลตีบ

อาการและอาการแสดง: เป็นอาการของหัวใจห้องล่างซ้ายล้มเหลวและหัวใจห้องล่างขวาล้มเหลว

การรักษา โรคลิ้นหัวใจไมทรัลตีบ

     1.  รักษาเช่นเดียวกับภาวะหัวใจล้มเหลว

     2.  ผ่าตัดลิ้นหัวใจ

          2.1  ซ่อมแซมลิ้นหัวใจ

                 1) Mitral  valvuloplasty  เป็นการตัดซ่อมแซมที่ใบลิ้นหัวใจ

                2) Mitral  annuloplasty  เป็นการผ่าตัดใส่ห่วงรอบลิ้นหัวใจ  เพื่อป้องกันการแยกของแผลหลังซ่อมแซม

                3) Mtral  valvuloplasty / Commisurotomy  เป็นการผ่าตัดเพื่อขยายรูที่ตีบ          2.2  เปลี่ยนลิ้นหัวใจ  (Valve  replacement)  โดยการใช้ลิ้นหัวใจเทียม  หลังผ่าตัดต้องรับประทานยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดตลอดชีวิต

[Total: 0 Average: 0]