เผย 4 แผนบริหารวัคซีนของไทยสำหรับกุมภาพันธ์ 65

4 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ไอเทมยอดฮิตประจำปี covid-19 คือ รักษา วัคซีน โอไมครอน โควิด เดลต้า

จำแนกเป็น 4 แผนงาน 1) แผนบริการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี 2) แผนการรณรงค์เร่งรัดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ในจังหวัดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวและพื้นที่ระบาด 3) แผนการส่งคืนวัคซีนแลกเปลี่ยนคืนต่างประเทศ 4) แผนการบริจาควัคซีนแก่ต่างประเทศ

20 มกราคม 65 ศบค.เปิดแนวทาง การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำแนกเป็น 4 แผนงาน ดังนี้
1. แผนบริการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี

 • แผนการจัดสรรวัคซีน
 • แผนการฉีดวัคซีน Pfizer ผ่านระบบสถานศึกษา

2. แผนการรณรงค์เร่งรัดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ในจังหวัดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวและพื้นที่ระบาดเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเปิดการเดินทาง

 • แผนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

3. แผนการส่งคืนวัคซีนแลกเปลี่ยนคืนต่างประเทศ

 • ส่งคืนประเทศสิงคโปร์ และภูฏาน

4. แผนการบริจาควัคซีนแก่ต่างประเทศ
(กระทรวงการต่างประเทศนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติม)

 • ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในทวีปแอฟริกา ผ่านโครงการ African Vaccine Association Trust (AVAT) หรือองค์การอนามัยโลก
 • ดำเนินการร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ


การปรับฐานประชากรการรับวัคซีน

การปรับฐานประชากรสำหรับกำกับติดตามการได้รับวัคซีนของประเทศไทย
ความเป็นมา

 • ประชากรมีการเกิด เคลื่อนย้าย และเสียชีวิต ในระหว่างปี
 • มีมาตรการจำกัดการเดินทาง และมีชาวต่างชาติเดินทางกลับประเทศ
 • เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับติดตามการให้บริการวัคซีน

ขั้นตอนดำเนินการ1. ทบทวนฐานข้อมูล
จำนวนประชากรจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ เช่น 

 • ฐานประชากรตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย จำนวนประชากร 66.17 ล้านคน
 • ฐานประชากรตามสิทธิการรักษาจากข้อมูลจังหวัด จำนวนประชากร 60.66 ล้านคน
 • ฐานประชากรไทยตามสิทธิการรักษาจากข้อมูล สปสช. จำนวนประชากร 66.78 ล้านคน ร่วมกับ ฐานประชากรต่างชาติตามสิทธิการรักษาจากพื้นที่ จำนวนประชากร 1.8 ล้ถ้านคน รวมจำนวนประชากไทยและต่างชาติตามสิทธิการรักษา 68.60 ล้านคน

2.เปรียบเทียบฐานข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ ให้สอดคล้องกับจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง
3. สรุปฐานข้อมูลที่เลือกใช้
ได้แก่ ฐานประชากรไทยและต่างชาติตามสิทธิการรักษา จำนวนประชากร 68.60 ล้านคน โดยมีเหตุผล ดังนี้ 

 • เป็นฐานจำนวนประชากรที่ใกล้เคียงกับฐานประชากรตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย
 • สะท้อยถึงแหล่งที่อาศัยอย์จริงของประชากร

4. จัดทำฐานข้อมูลรวม
โดยใช้ฐานประชากรไทยและต่างชาติตามสิทธิการรักษา (68.60 ล้านคน) รวมกับ การสำรวจจำนวนประชากรที่ไม่มีสิทธิการรักษาทั้งที่มีสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทยจากแต่ละจังหวัด (0.96 ล้านคน) รวมเป็น 69.60 ล้านคน

[Total: 31 Average: 4.8]

Leave a Reply