5 ประโยชน์ของ Telemedicine

Telemedicine คือ ประโยชน์ บริการ ข้อจำกัด เริ่ม ดีที่สุด โทรเวชกรรม

การให้บริการ Telemedicine (โทรเวชกรรม) ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และตัวผู้ป่วยเอง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา เรามาดู 5 ประโยชน์ของ Telemedicine กัน

ความประหยัดและคุ้มค่า

  • โทรเวชกรรมสามารถลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในการเดินทางไปรับการ รักษาจากแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือคลินิค หรือในการปรึกษากับแพทย์เฉพาะด้าน
  • สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ต้องพักในโรงพยาบาล หรืออาจพักในโรงพยาบาล ในระยะเวลาที่สั้ นลง เพราะว่าผู้ป่วยสามารถรับการวินิจฉัยและบําบัด รักษาได้จากทางไกล หรือเมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้ว แพทย์สามารถ ตรวจดูอาการได้จากที่พักของผู้ป่วย โดยไม่ต้องอยู่เพื่อดูอาการที่โรงพยาบาล
  • ผู้ให้การบริการสามารถลดค่าใช้จ่ายได้โดยการรวมศูนย์ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ผู้ชํานาญการ ห้องทดลอง อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์อื่น ๆ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีราคาค่อนข้างแพง
  • ลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลากรทางการแพทย์ ให้ทันสมัยเนื่อง จากแพทย์ผู้ฝึกสอนสามารถให้การฝึกสอนอบรมแก่บุคคลากรทางการ แพทย์ได้จากทางไกล รวมทั้งแพทย์สามารถเข้าสู่ฐานข้อมูลทางการ แพทย์ได้จากทุกที่ที่ การคมนาคมสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ติดต่อได

การฝึกอบรมและให้การศึกษา

ทำให้เกิดการพัฒนาโดยรวมของการให้การบริการทางการแพทย์ โดยการรวมศูนย์ของทรัพยากรที่เกี่ยวของทางโทรเวชกรรม เกิดพัฒนาการของ แพทย์เฉพาะด้าน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ จากการใช้ฐานข้อมูลทางการ แพทย์ระหว่างประเทศ จึงทําให้แพทย์หรือผู้เกี่ยวข้องมีความทันสมัยใน ข้อมูลอยู่เสมอ

ประโยชน์ของ Telemedicine

สังคมเศรษฐกิจ

  • สามารถให้การศึกษาทางด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน
  • ช่วยส่งเสริมให้บุคคลากรทางการแพทย์และบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น นักเทคนิค และผู้ช่วยแพทย์หรือพยาบาล มีความสมัครใจที่ จะทํางานในพื้น ที่ที่ห่างไกลได้ และยังเป็นการช่วยสร้างงานของบุคคลากรเหล่านั้นของท้องถิ่น
  • การที่สามารถให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างปกติหรือเมื่อผู้ป่วยต้องการในพื้นที่ห่างไกลได้จะช่วยลดการอพยพเข้าสู่เมืองวิธีหนึ่ง

ประสิทธิภาพในการรักษาทางการแพทย์

  • แพทย์ทั่วไปสามารถปรึกษาหารือกับแพทย์เฉพาะทางได้จากที่ห่างไกล โดยอาศัยเทคโนโลยีโทรเวชกรรม ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ ดู 4 ชนิดของ Telemedicine

รายได้

  • ในขณะที่การให้บริการทางโทรเวชกรรมสามารถช่วยประหยัดด้านงบ ประมาณ และรายจ่ายได้จากการรวมศูนย์กลางบริการของทรัพยากรที่มีจํากัด โทรเวชกรรมยังเป็นการช่วยสร้างรายได้ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องอย่างมาก โทรเวชกรรมอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูงผสมผสานกับการให้บริการทางการแพทย์ ดังนั้น ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีย่อมมีรายได้จากการขายอุปกรณ์แพทย์ ย่อมมีรายได้จากการให้บริการ ผู้ให้บริการทางด้านเครือข่ายสัญญาณต่าง ๆ มีรายได้จากการใช้สัญญาณการเชื่อมต่อต่างๆในการให้บริการโทรเวชกรรม
cr. กฎหมายเกี่ยวกับโทรเวชกรรม (LEGAL ASPECTS OF TELEMEDICINE)
[Total: 3 Average: 4.7]

7 thoughts on “5 ประโยชน์ของ Telemedicine

Leave a Reply