5 โรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางมากที่สุด

5 โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย มูลค่าการตลาดสูงสุด ยอดเยี่ยม ดีที่สุดในเอเซีย ดีที่สุดในโลก แพงที่สุด Health Me Now

อันดับโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางมากที่สุดทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ประจำปี 2561

โรงพยาบาลอันดับที่ 1 : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

รพ.เอกชนทั่วไปขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร แพทย์เฉพาะทาง 941 คน (ทั้งหมด 52 สาขา) เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย (อันดับที่ 8 โรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไทยและโรงพยาบาลที่หุ้นเติบโตสูงสุด)

โรงพยาบาลอันดับที่ 2 : โรงพยาบาลรามาธิบดี

รพ.โรงเรียนแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แพทย์เฉพาะทาง 782 คน (ทั้งหมด 50 สาขา) : (อันดับที่ 2 โรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไทย)

5 โรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางมากที่สุด

โรงพยาบาลอันดับที่ 3 : โรงพยาบาลกรุงเทพ

รพ.เอกชนทั่วไปขนาดใหญ่ที่มีสาขามากที่สุด กรุงเทพมหานคร แพทย์เฉพาะทาง 722 คน (ทั้งหมด 56 สาขา) : (อันดับที่ 6 โรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไทย)

โรงพยาบาลอันดับที่ 4 : โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลแห่งแรกของ ประเทศไทย (อายุ 130 ปี) รพ.โรงเรียนแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แพทย์เฉพาะทาง 707 คน (ทั้งหมด 51 สาขา) : (อันดับที่ 1 โรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไทย)

โรงพยาบาลอันดับที่ 5 : โรงพยาบาลพญาไท 2

แพทย์เฉพาะทาง 626 คน (ทั้งหมด 60 สาขา)


*ข้อมูลจาก: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
**ตัวเลขสถิติมีความคลาดเคลื่อน เพราะข้อมูลจากหน่วยงานเดียวกันแต่คนละเว็บไซต์ยังไม่ตรงกัน
***เนื่องจากยุค 4.0 หากคะแนนข้อมูลด้านใดของ รพ.ไม่มีหรือไม่ครบถ้วน เพราะไม่มีการบันทึกข้อมูล คะแนนในด้านนั้นจะไม่ถูกนับคะแนน

[Total: 4 Average: 5]