รายชื่อสถานพยาบาลรองรับการเป็น AHQ (Alternative Hospital Quarantine) สถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก

ข่าวสุขภาพ อัพเดต สาธาณสุข

ตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19 เรื่อง หลักกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด พศ. 2563 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ประกอบกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 7/6563

เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 248 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นั้น จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 • ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19 เรื่อง รายชื่อสถานพยาบาลที่ร่วมเป็นสถานพยาบาลรองรับการเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine)
 • ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • ข้อ 3 กำหนดให้สถานพยบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ดังรายนามแนบท้ายประกาศนี้ เป็นสถานพยาบาลรองรับการเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine)

สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 128 แห่ง มีรายชื่อดังนี้

 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 2. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 3. โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 4. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 5. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 6. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 7. โรงพยาบาลคามิลเลียน โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 8. ศูนย์รักษาผู้มีบุตยากเจตนิน โรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดเล็ก
 9. โรงพยาบาลเจ้าพระยา โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 10. โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 11. โรงพยาบาลเทพธารินทร์
 12. โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาตใหญ่
 13. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงมือง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 14. โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โรงพยาบาลทั่วไปขนาตใหญ่
 15. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 16. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 17. โรงพยาบาลบี บี เอช โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังขนาดเล็ก
 18. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 19. โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาตใหญ่
 20. โรงพยาบาลปิยะเวท โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 21. โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 โรงพยาบาลทั่วไปขนาตใหญ่
 22. โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โรงพยาบาลทั่วไปขนาตใหญ่
 23. โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โรงพยาบาลทั่วไปขนาตใหญ่
 24. โรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 25. โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 26. โรงพยาบาลพญาไท 3 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 27. โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 28. โรงพยาบาลพระราม 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 29. โรงพยาบาลพระรามเก้า โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 30. โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
 31. โรงพยาบาลมเหสักข์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 32. โรงพยาบาลรามคำแหง
 33. โรงพยาบาลวัฒโนสถอินเตอร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
 34. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 35. โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 36. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนขั้นแนล หนองแขม
 37. โรงพยาบาลวิภาราม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 38. โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 39. โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 40. โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งกมล โรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดเล็ก
 41. โรงพยาบาลศีริน โรงพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรังขนาดเล็ก
 42. โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 43. โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 44. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
 45. โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลทั่วไปขนาตใหญ่
 46. โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 47. โรงพยาบาลสุขุมวิท โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 48. โรงพยาบาลเสรีรักษ์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 49. โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 50. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 51. โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 52. โรงพยาบาลเมาเท่นวิว โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยบำบัดยาเสพติดขนาดเล็ก
 53. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 54. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
 55. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
 56. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 57. โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 58. โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 59. โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 60. โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 61. โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 62. โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
 63. โรงพยาบาลด็อกเตอร์ เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลกายภาพบำบัดขนาดเล็ก
 64. โรงพยาบาล ป. แพทย์ 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 65. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 66. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 67. โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 68. โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 69. โรงพยาบาลกรุงสยามเชนต์คาร์ลอส โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 70. โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
 71. โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ขนาดกลาง
 72. โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 73. โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 74. โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 75. โรงพยาบาลการุญเวช อยุธยา
 76. โรงพยาบาลราชธานี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 77. โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 78. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 79. โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 80. โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 81. โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 82. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
 83. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 84. โรงพยาบาลบางนา 5 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 85. โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 86. โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 87. โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 88. โรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 89. โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 90. โรงพยาบาลพานาชี พระราม 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
 91. โรงพยาบาลเอกชัย โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 92. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 93. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 94. โรงพยาบาลอภิณพเวชกรรม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
 95. โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 96. โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์)
 97. โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
 98. โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 99. โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดใหญ่ ด้านสมองและกระดูก
 100. โรงพยาบาลชีวาทรานสิชั้นนัลแคร์ โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยเรื้อรังขนาดกลาง
 101. โรงพยาบาลซีจีเอช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 102. โรงพยาบาลลาดพร้าว โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 103. โรงพยาบาลศุขเวช โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังขนาดเล็ก
 104. โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 105. โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 106. โรงพยาบาลขอนแก่นราม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 107. โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 108. โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 109. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 110. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 111. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 112. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 113. โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล
 114. โรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนา โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 115. โรงพยาบาลเอกอุดร
 116. โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 117. โรงพยาบาลชีวามิตรา โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งขนาดเล็ก
 118. โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 119. โรงพยาบาลนครธน โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 120. โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 121. โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 122. โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 123. โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 124. โรงพยาบาลสิริเวช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 125. โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 126. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
 127. โรงพยาบาลศรีระยอง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 128. โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค

สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 45 แห่ง มีรายชื่อดังนี้

 1. คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวชอินสไปร์ ไอวีเอฟ
 2. คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวชเอ็นไอซี
 3. คอนราดี เอ.อาร์.ที คลินิกฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวช
 4. แบงค็อกเซนทรัลคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 5. มิลเลนเนียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 6. ลาวิดาคลินิกเฉพาะทางด้านวชกรรมสูตินรีเวช
 7. เลเจ้นท์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวช
 8. วี เอฟ ซี คลินิกเฉพาะทางด้านวชกรรมสูติ-นรีเวช
 9. เวิลด์ไวด์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช
 10. คลินิกทันตกรรมบีเอฟซีเตนทัล ศรีนครินทร์
 11. สยามเฟอร์กิลิตี้คลินิกเฉพาะทางด้านวชกรรมสูตินรีเวชวิทยา
 12. เอส เอ อาร์ ที่ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช
 13. เอสเอฟซีเฟอร์กิลิตี้คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวช
 14. อาร์เอฟจีคลินิกฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์นรีเวช
 15. คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
 16. คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาบ่อวิน
 17. คลินิกเวชกรรมกรุงทพระยอง สขาหนองซาก บ้านบึง ชลบรี
 18. คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขานิคมอุตสาหกรรม ปราจีนบุรี
 19. คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบ้านฉาง
 20. คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาปลวกแดง
 21. คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขานิคมพัฒนา
 22. คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาบ้านเพ
 23. สหคลินิกกรุงเทพระยอง สาขาปั๊ม ปตท.มาบข่า
 24. คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขานิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
 25. คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาแหลมแม่พิมพ์ระยอง
 26. คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สขาสะพานสี่ ปลวกแดง ระยอง
 27. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสตอร์ค เอ.อาร์ ที. กรุงเทพมหานคร [Stork A.R.T – Bangkok]
 28. เจตนิน ไอวีเอฟ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวช กรุงเทพมหานคร [Jetnin – Bangkok]
 29. ซีเอฟจี คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติ-นรีเวช กรุงเทพมหานคร
 30. ทวีมงคล คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวช กรุงเทพมหานคร
 31. แบงก์คอกศัลยกรรมตกแต่ง คลินิกเฉพาะทางต้านเวชกรรม กรุงเทพมหานคร
 32. พารากอนเฟอร์ติลิตี้ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวช กรุงเทพมหานคร [Paragon Fertility – Bangkok]
 33. รัชดาเมดิคอลเจนเนอรัลสหคลินิก กรุงเทพมหานคร
 34. สตีเวนส์เฟอร์ติลิตี้ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวช
 35. สไมล์ไอวีเอฟ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวชวิทยา กรุงเทพมหานคร [Smile IVF – Bangkok]
 36. เชียงไหม่ ไอวีเอฟ สหคลินิก เชียงใหม่ [Chiang Mai IVF – Chiang Mai]
 37. คลินิกเวชกรรมเอสเทค กรุงเทพมหานคร
 38. คลินิกทันตกรรมบางกอกสไมล์ สาขาถนนอโศก กรุงเทพมหานคร
 39. คลินิกทันตกรรมบางกอกสไมล์ สาขาสุขุมวิก 5 กรุงเทพมหานคร
 40. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวชกะคาระ ไอวีเอฟ บางกอก กรุงเทพมหานคร [Takara IVF – Bangkok]
 41. มิสกวานคลินิกฉพาะทาง ด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา กรุงเทพมหานคร [MISKAWAAN Women Health Center – Bangkok]
 42. เมโกะพระราม ๒ สหคลินิก (เวชกรรม-เวชกรรมเฉพาะทางด้านสูตินรีเวช) กรุงเทพมหานคร [Meko Rama2 – Bangkok]
 43. ไวทัลไลฟ์คลินิกเวชกรรม สาขา 6 กรุงเทพมหานคร
 44. อีเคไอคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติ-นรีเวช กรุงเทพมหานคร [EKI-IVF Rama9 – Bangkok]
 45. ไอ เบบี้ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช กรุงเทพมหานคร [iBaby Fertility & Genetic Center – Bangkok]
[Total: 17 Average: 4.9]

Leave a Reply