เครือโรงพยาบาล BCH คว้า 2 รางวัลดีเด่นในงาน SET Awards 2022

health me now blog best website covid 19 time โรงพยาบาลที่ดีที่สุด

บริ ษัท บางกอก เ ชน ฮอสปิทอล จํา กัด ( มหา ชน) (“BCH”)
หนึ่งในผู้นําการให้บริการสถานพยาบาลในประเทศไทย ได้รับรางวัลดีเด่นในกลุ่ม
Business Excellence ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ
วารสารการเงินการธนาคาร จํานวน 2 รางวัล ได้แก่

 1. รางวัล Outstanding Company Performance Awards ในนามบริษัท
  บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) ประเภทบริษัทจดทะเบียนทีÉมีมูลค่า
  หลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท
 2. รางวัล Outstanding CEO Awards ประเภทผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจด
  ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ ศ.ดร.นพ.เฉลิม
  หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าทีÉบริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด
  (มหาชน)

โดย นายกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด เป็นตัวแทน BCH และตัวแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นรับรางวัลแห่งความภูมิใจในครั้งนี้ โดยรางวัลดังกล่าวมาจากความมุ่งมั่นในการให้บริการทางแพทย์อย่างมีคุณภาพแก่ผู้ป่วย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ป่วยทีÉเข้ารับบริการกับโรงพยาบาลในเครือ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของบริษัทในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและการกํากับดูแลกิจการที่ดีเสมอมา


SET Awards รางวัลที่อยู่เคียงคู่ตลาดทุนไทย

และเพื่อสร้างเสริมความยั่งยืนให้กับตลาดทุน SET ได้ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคารจัดพิธีมอบรางวัล SET Awards เป็นปีที่ 19 โดยถือเป็นรางวัลที่อยู่เคียงคู่ตลาดทุนไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งการมอบรางวัลมีความหลากหลายครอบคลุมทั้งบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ หลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่ปรึกษาทางการเงิน องค์กรสร้างสรรค์ธุรกรรมทางการเงิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงยังครอบคลุมทั้งตลาด SET และ mai โดยการจัดงานมีการแบ่งประเภทธุรกิจและการลงทุนต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์การให้คะแนนที่โปร่งใสเพื่อการพิจารณาอย่างยุติธรรม ทำให้ SET Awards ถือเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ เพื่อเป็นอีกแรงบันดาลใจให้กับบริษัทที่อยู่ในตลาดทุนไทยในการที่จะมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ รวมไปถึงปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปในทุก ๆ ปี   

สำหรับปี 2022 นี้ SET Awards ได้กลับมาจัดงานอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมด้วยความร่วมมือจากองค์กรระดับประเทศ ทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วารสารการเงินการธนาคาร และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งที่ปรึกษาในการจัดทำหลักเกณฑ์และประมวลผลรางวัลจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN)

SET Awards 2022

สำหรับ SET Awards ในปีนี้ มีการแบ่งรางวัลเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ BUSINESS EXCELLENCE ว่าด้วยการสนับสนุนผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดทุน ซึ่งมีส่วนทำให้ตลาดทุนเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยแยกย่อยออกเป็น 8 ประเภทรางวัล และแต่ละรางวัลยังแบ่งตามระดับทุนจดทะเบียน ได้แก่

 1. Best Company Performance Awards
 2. Best CEO Awards and Young Rising Star CEO Awards
 3. Best REIT Performance Awards 
 4. Best Investor Relations Awards 
 5. Best Innovative Company Awards
 6. Deal of the Year Awards
 7. Best Securities Company Awards
 8. Best Asset Management Company Awards

อีกกลุ่มคือ SUSTAINABILITY EXCELLENCE สนับสนุนการบูรณาการความยั่งยืน หรือ ESG เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจเพื่อการเติบโตแบบยั่งยืน เนื่องจากปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องของ Environment หรือสิ่งแวดล้อม Social หรือ สังคม และ Governance หรือการมีธรรมาภิบาล และเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทจดทะเบียนของไทย ต้องนำมาปรับใช้ในการทำธุรกิจ ดังนั้น องค์กรไหนที่เริ่มต้นแนวทาง ESG ก่อนและทำอย่างมีประสิทธิภาพ ควรได้รับรางวัลนี้ โดยแบ่งได้ 4 ประเภทรางวัล ได้แก่

 1. Best Sustainability Awards
 2. Highly Commended  Sustainability Awards
 3. Commended Sustainability Awards 
 4. Rising Star Sustainability Awards

Best Innovative Company Awards นวัตกรรมที่น่าจับตาในตลาดทุน

โดยในปี 2022 นี้ก็มีหลากหลายนวัตกรรมที่น่าสนใจผ่านเข้าชิงรางวัลซึ่งมีผู้เข้าร่วมสูงถึง 51 บริษัท จนเข้าชิงที่ 14 บริษัท ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นนวัตกรรมอันทรงคุณค่าต่อประเทศไทย โดยรางวัลผู้ชนะเลิศ Best Innovative Company Awards ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้แก่ 

•    EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) กับนวัตกรรม : แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน อมิตา ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถอัดประจุได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลา 15-20 นาที ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 3,000 รอบ มีน้ำหนักเบาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับการใช้งานทั้งยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน 

•    PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับนวัตกรรม : อุปกรณ์ประจุไฟฟ้ายานยนต์พร้อมระบบแพลตฟอร์มการประจุไฟฟ้า สำหรับนวัตกรรมนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือคนไทย ด้วยความสามารถในการทำงานแบบ Data Centralize Control and administration ที่ช่วยให้ปรับแต่งข้อมูลใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มภายนอกได้ เป็นนวัตกรรที่มีมาตรฐานระดับโลกและสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ 

•    PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กับนวัตกรรม : อุปกรณ์เก็บตัวอย่างผิวท่อส่งปิโตรเลียมอัจฉริยะ นี่ถือเป็นนวัตกรรมตัวแรกของโลกในการเก็บตัวอย่างผิวท่อส่งปิโตรเลียมที่ติดตั้งอยู่ใต้ทะเลลึก สามารถเก็บตัวอย่างผิวท่อได้หลายตำแหน่งจากการส่งอุปกรณ์เข้าไปในท่อส่งปิโตรเลียมเพียงครั้งเดียว เป็นฝีมือคนไทยที่มีการยื่นจดสิทธิบัตรแล้วในหลายประเทศ จัดเป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยสำคัญในการเลือกวิธีรื้อถอนท่อส่งที่เหมาะสมที่สุดและมีผลกระทบกับธรรมชาติน้อยที่สุด อีกทั้งยังปลอดภัยในการทำงานและช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย 

•    SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) กับนวัตกรรม : เส้นใยนาโนเซลลูโลส เพื่ออุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ทำให้กระดาษมีความแข็งแรงขึ้นในขณะที่มีน้ำหนักลดลง และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเส้นใยจากพืชส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน มีความสามารถในการต้านทานน้ำ น้ำมัน และก๊าซออกซิเจน ปกป้องสินค้าทำให้ไม่เกิดความเสียหายได้ง่ายระหว่างการขนส่ง 

•    WHAUP บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) กับนวัตกรรม : การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้า : อนาคตของตลาดพลังงาน โดยนวัตกรรมนี้เป็นโปรแกรมซื้อขายพลังงานโดยใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการส่งผ่านข้อมูล และยังเป็นนวัตกรรมรูปแบบแรกที่ให้ผู้ซื้อและผู้ขายหลายรายได้กำหนดราคาประมูลด้วยตนเอง โดยจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการไม่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามสัญญา 

รางวัลผู้ชนะเลิศในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้แก่ 

•    BBIK บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับนวัตกรรม : LISMA จุดเด่นของนวัตกรรมนี้คือผู้ใช้สามารถใช้งานระบบ SAP ผ่าน LINE โดยไม่ต้องมีการติดตั้งแอปฯ บนอุปกรณ์มือถือ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแอปฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ลดระยะเวลาในการทำความเข้าใจในการใช้งานเนื่องจากผู้คนคุ้นเคยกับ LINE แล้ว อีกทั้งยังรองรับการใช้งานในสมาร์ทโฟนหลายรุ่น

•    HL บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) กับนวัตกรรม : เบซูโตะ12 พลัส แฮนด์ คลีนซิ่ง ว็อช นวัตกรรมเจลยับยั้งเชื้อปราศจากแอลกอฮอล์ ปกป้องได้ถึง 12 ชั่วโมง ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันการแพทย์ชั้นนำของไทย 

รางวัลผู้ชนะเลิศในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ได้แก่ 

•    ONEAM บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด กับนวัตกรรม : กองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จัดเป็นกองทุนแรกที่มีนวัตกรรมใหม่ ลงทุนประกันชีวิตในตลาดรอง และเป็นกองทุนประเภทเดียวของประเทศไทยที่เพิ่มโอกาสในการลงทุนไทยในการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ในตลาดต่างประเทศ ไม่ต้องกระจุกตัวอยู่แต่กับสินทรัพย์เสี่ยงเดิม 

Business Excellence Awards

นอกเหนือจาก 2 รางวัลสำคัญข้างต้นแล้ว ในกลุ่มรางวัล Business Excellence ยังมีรางวัลอื่น ๆ ที่น่าสนใจที่มอบให้กับองค์กรและบุคคลที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมโดดเด่นในด้านต่าง ๆ 

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในกลุ่ม Business Excellence ได้แก่

Best CEO Awards มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยมและสามารถนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยวิสัยทัศน์และหลักคุณธรรม โดย ผู้ชนะได้แก่

•    คุณพิธาน องค์โฆษิต/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ KCE – บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

•    คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KUMWEL – บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Young Rising Star CEO Awards มอบให้กับผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดย ผู้ชนะได้แก่ 

•    คุณไตรเตชะ ตั้งมติธรรม / กรรมการผู้จัดการ SPALI – บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

Best Company Performance Awards มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มบริษัท ซึ่งเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มบริษัทดังกล่าวจะแบ่งตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด โดยผลรางวัลของผู้ชนะมีดังนี้ 

•    KCE – บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) 

•    CHG – บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

•    WICE – บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

•    SKN – บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

•    AMC – บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

•    SONIC – บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

•    KUMWEL – บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Best REIT Performance Awards มอบให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT : Real Estate Investment Trust) ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม โดย ผู้ชนะได้แก่ GAHREIT – ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้

Best Investor Relations Awards มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในด้านการดำเนินกิจกรรม นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะให้ความสำคัญต่อการให้ข้อมูลแก้ผู้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ชนะจากแต่ละกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์มีดังนี้ 

•    PTTEP – บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

•    VGI – บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

•    PLANB – บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

•    SNC – บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

•    QTC – บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

•    IIG – บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

•    CHEWA – บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

Deal of the Year Awards มอบให้แก่องค์กรและบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน (Deal) ที่โดดเด่นสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือนวัตกรรมครั้งสำคัญให้กับตลาดทุน โดยผู้ชนะได้แก่

•    ด้านการระดมทุน มูลค่าการเสนอขายสูงกว่า 3,000 ล้านบาท ได้แก่ 

การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) 

•    ด้านการระดมทุน มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ได้แก่ 

การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บมจ. บลูบิค กรุ๊ป (BBIK)

•    ด้านการควบรวบกิจการ ได้แก่ 

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของอินทัชและแอดวานซ์ โดยกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF)

Best Securities Company Awards มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีความยอดเยี่ยม โดยพิจารณาจากผลงาน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการดำเนินการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่โดดเด่นและมีคุณภาพบริการที่ดี และผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีคุณภาพ มีความครอบคลุมและหลากหลาย

•    ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน ผู้ชนะได้แก่  KGI – บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

•    ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล ผู้ชนะได้แก่ YUANTA – บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

Best Asset Management Company Awards มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่มีผลงานโดยรวมยอดเยี่ยม วัดจากผลตอบแทนของกองทุน ซึ่งต้องบริหารทั้งกองทุน ตราสารทุน และกองทุนตราสารหนี้เป็นอย่างน้อย 

•    Best Asset Management Company Awards ผู้ชนะได้แก่ KKPAM – บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

•    Asset Management Company Award-ESG ผู้ชนะได้แก่ SCBAM – บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

Sustainability Excellence Awards 

Sustainability Excellence Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทจดทะเบียนอื่น และส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนอย่างแพร่หลายตามแนวทาง ESG ประกอบด้วย 4 ประเภทรางวัล

รางวัล Sustainability Awards of Honor สำหรับบริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ได้แก่

•    PTT – บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

•    PTTEP – บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

•    PTTGC – บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

•    SCC – บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

•    TOP – บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

•    BANPU – บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

•    BCP – บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

•    IRPC – บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

•    SAT-บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

รางวัล Best Sustainability Awards 

•    KBANK – ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

•    SCGP – บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

•    AMATA – บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

รางวัล Highly Commended Sustainability Awards 

•    ADVANC – บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

•    CPALL – บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

•    CPF – บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

•    CPN – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

•    GPSC – บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

•    IVL – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 

•    MINT – บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

•    SSSC – บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

•    PPS – บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

รางวัล Commended Sustainability Awards 

•    HMPRO – บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

•    SCB – บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

•    BPP – บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

•    WHA – บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

•    JWD – บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

•    S&J – บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

•    SABINA – บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

•    NSI – บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

•    COLOR – บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)

•    SELIC – บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

รางวัล Rising Star Sustainability Awards 

•    BGRIM – บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

•    BJC – บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

•    OR – บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

•    CKP – บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

•    GLOBAL – บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

•    TISCO – บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

•    COTTO – บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

•    PTG – บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

•    AJ – บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)    

•    M-CHAI – บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

•    PR9 – บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

•    SNP – บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

•    TWPC – บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

•    THREL – บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

•    TPBI – บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

•    PJW – บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

[Total: 2 Average: 4.5]

Leave a Reply