BDMS: กรุงเทพดุสิตเวชการ รับรางวัลดีเด่น SET Awards 2021 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

ปี 2021: รางวัล SET Awards 2021 รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จของตลาดทุนไทย

โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

กลุ่มรางวัล Business Excellence

Investor Relations Awards: BDMS บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ

นับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2018-2021

กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence

กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างผลประกอบการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเติบโต ควบคู่กับการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ ต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม – ไม่มีโรงพยาบาลที่ได้ไป

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร จัด พิธีมอบรางวัล SET Awards เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู สร้างความภาคภูมิใจให้กับบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน องค์กรภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ซึ่งได้สร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการร่วมกันพัฒนาองค์กร จนรางวัล SET Awards กลายเป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่า สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยั่งยืนของตลาดทุนไทย

ทั้งนี้ การพิจารณารางวัลใน กลุ่ม Business Excellence นั้น คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิได้มอบหมายให้สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มีความเชี่ยวชาญทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลรางวัล สำหรับกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence คณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนจะทำการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2564 เข้าสู่กระบวนการพิจารณารางวัลในกลุ่มนี้ โดยจะจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าว วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

ปี 2020: รางวัล SET Awards 2020

โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

กลุ่มรางวัล Business Excellence

Company Performance Awards: BDMS บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ

นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลราชธานี (RJH) ที่ได้รับรางวัลบริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาทด้วย

กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence

ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่ต้องปรับตัวและวางแผนการทำธุรกิจเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค New Normal ซึ่งกระบวนการพิจารณารางวัลกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ต้องใช้ทรัพยากรบุคคลและระยะเวลาในการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมีการประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) อย่างต่อเนื่อง

ในสาขา Service: BDMS บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ

นอกจากนี้ยังมี โรงพยาบาลมหาชัย (M-CHAI) ที่ได้รับรางวัลบริษัทด้วย

พิธีมอบรางวัลมีขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2020

ปี 2019: รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Awards)

Outstanding Investor Relations Awards: BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

ปี 2018: รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Awards)

บริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่น: BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)

ปี 2016 – 2017

เป็นปีที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS ไม่ได้รับรางวัล

ปี 2015 รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Awards)

บริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่น: BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)

นอกจากนี้ในปี 2014 ยังมีโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) ที่ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) – มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 50,000 ล้านบาท

รางวัล SET Awards เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น การทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจของบุคลากรในวงการตลาดทุนที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบขององค์กรที่ประสบความสำเร็จให้แก่องค์กรอื่นๆ ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานและสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

[Total: 1 Average: 4]

One thought on “BDMS: กรุงเทพดุสิตเวชการ รับรางวัลดีเด่น SET Awards 2021 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

Leave a Reply