COVID-19: เมื่อใช้บริการสาธารณะควรดูแลตัวเองอย่างไร

ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท
  • สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
  • เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร
  • งดพูดคุย เว้นแต่จำเป็น
  • พกเจลแอลกอฮอล์ติดตัว
  • หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์โดยสารขึ้นลง
  • หากไอ จาม มีไข้แนะนำให้งดการเดินทาง ควรรีบไปพบแพทย์
ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท
[Total: 5 Average: 4.8]

Leave a Reply