บำรุงราษฎร์ประเดิมต้นปี คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 (Thailand Best Employer Brand Awards 2021)

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับรางวัล สุดยอดนายจ้างยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 Thailand Best Employer Brand Awards 2021 จัดโดยสถาบันการจัดการทรัพยากรมนุษย์ World HRD Congress ได้ร่วมกับ Stars of the Industry Group เพื่อยกย่ององค์กรไทยที่ประสบความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคล ใน 2 สาขา คือ

  1. สาขา Thailand Best Employer Brand
  2. สาขา Excellence in Training

ในด้าน Connected, Team ซึ่งเป็นการผนึกกำลังและเชื่อมโยงการทำงานในทุก ๆ ฝ่ายร่วมกันเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่ถือเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยริเริ่ม Core Value ใหม่ 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ Agility / Innovation / Caring

ทั้งนี้้ทางรพ.บำรุงราษฎร์จึงเริ่มนำการอบรม Crew resource management or cockpit resource management (CRM) มาใช้กับบุคลากรทั้งโรงพยาบาล เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานและการนำ Technology มาใช้ ซึ่งเป็นการต่อยอดทางความคิดแล้วจะนำไปสู่การเปลี่ยนทัศนคติมากขึ้น ตลอดจนให้ได้รับรู้ข้อมูลในจุดที่อาจไม่เคยรู้มาก่อน

เช่น หากเปลี่ยนจากเขียนด้วยลายมือมาเป็นการป้อนข้อมูลเข้าระบบ เพื่อช่วยให้ลดการผิดพลาดในการทำงานได้ดีขึ้นและช่วยให้เพื่อนร่วมงานสะดวกขึ้น ซึ่งสุดท้ายแล้วจะช่วยให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ดีและปลอดภัย ก็ย่อมช่วยโน้มน้าวให้ทุกยอมปรับเปลี่ยนเพื่อเป้าหมายรวมของทั้งองค์กรได้

รวมถึงด้วยสถานการณ์ที่มีโรงพยาบาลเอกชนเกิดขึ้นใหม่เป็นจำนวนมากในปัจจุบัน ซึ่งการที่สามารถผูกใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกลุ่ม talent เลือกทำงานกับรพ.บำรุงราษฎร์ก็เป็นอีกความท้าทายขององค์กร นั่นคือจำเป็นต้องสร้าง Entrepreneurship อีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรเหล่านั้นมองเป้าหมายในการทำงานเป็นเป้าหมายเดียวกับองค์กร อีกทั้งพัฒนาให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษและมีมุมมองที่กว้างขวาง เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ ๆ ไม่ยึดติดกับความสำเร็จในอดีต

เช่นเดียวกับที่เรื่องความต่างในช่วงวัยของบุคลากรก็ส่งผลต่อการบริหารองค์กรในปัจจุบันด้วย ซึ่งต้องพยายามทำให้เรื่องของ human touch ยังคงอยู่ ด้วยเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับธุรกิจการแพทย์ เพราะจุดที่เราสามารถดึงดูดคนต่างชาติมาได้ก็เพราะ Thai hospitality และการมีใจให้บริการต่าง ๆ

[Total: 6 Average: 4.8]

Leave a Reply