Rifampicin (ไรแฟมพิซิน) : ยาต้านจุลชีพ/ยาปฏิชีวนะ (Antimicrobial drugs/Antibiotics)

Rifampicin (ไรแฟมพิซิน) ยาต้านจุลชีพ/ยาปฏิชีวนะ (Antimicrobial drugs/Antibiotics)

เม็ด/แคปซูล 150, 300, 450 และ  600  มก.

ขนาด – วิธีใช้
1.วัณโรค  และโรคเรื้อน
                ผู้ใหญ่  600  มก. วันละครั้ง
                เด็ก  ขนาดวันละ 10 – 15  มก./กก. (สูงสุดไม่เกิน  300 มก.) วันละครั้ง  กินหลังอาหารเช้า  หรือก่อนนอน ควรใช้ร่วมกับยารักษาวัณโรค/โรคเรื้อนชนิดอื่น  อย่างน้อยอีก 1 ชนิด
               สำหรับวัณโรค  ควรใช้ยานาน  6 – 8 เดือน

2.สครับไทฟัส
                ผู้ใหญ่  900 มก. วันละครั้ง นาน สัปดาห์

3.ผู้สัมผัสไข้กาฬหลังแอ่น
                ผู้ใหญ่ 600 มก. วันละ 2 ครั้ง  ติดต่อกัน  2 วัน
                เด็ก  อายุต่ำกว่า 1 เดือน ให้ขนาดครั้งละ 5 มก./กก. วัน อายุมากกว่า 1 เดือน ให้ครั้งละ 10  มก./กก วันละ 2 ครั้ง  ติดต่อกัน  2 วัน กินทั้งหมด  รวม 4 ครั้ง ( 2 วัน)

[Total: 0 Average: 0]