สาเหตุ บ้านหมุนจากการเปลี่ยนท่า

เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของหูชั้นในส่วนลาบิรินท์ (labyrinth) ที่ทำหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับการทรงตัว  ประกอบด้วยหลอดกึ่งวง 3 อัน (ด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง) ซึ่งภายในมีของเหลวและเซลล์ประสาท บรรจุอยู่หลอดกึ่งวงทั้ง 3 อันนี้มีช่องเชื่อมต่อกับกระ เปาะที่เรียกว่า “ยูทริเคิล (utrcle) และ “แซกคูล (saccule)” ในคนปกติจะมีผลึกหินปูนเกาะอยู่ในยูทรเคิลและแซกคูล ทำหน้าที่ช่วยในการรับรู้ทิศทางการเคลื่อนไหวของร่างกาย ถ้าหากมีผลึกหินปูนจำนวนมากหลุดออกมาจากส่วนนี้เข้าไปลอยอยู่ในของเหลวภายในหลอดกึ่งวง ก็จะเกิดการรบกวนเซลล์ประสาทภายใน หลอดกึ่งวง ทำให้เกิดอาการบ้านหมุนอย่างรุนแรง ผลึกหินปูนดังกล่าวสามารถหลุดลอยเข้าไปในหลอดกึ่งวงได้ทุกอัน แต่เข้าไปในหลอดกึ่งวงด้านหลัง (posterior semicircular canal) เป็นส่วนใหญ่ผนึกหินปูนที่ลอลอยู่ในหลอดกึ่งวง มีชื่อเรียกว่า “Canalith”

สาเหตุของการเกิดภาวะนี้ในผู้ป่วยอายุมากมัก เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะการทรงตัวภายในหูชั้นในส่วนผู้ป่วย อายุต่ำกว่า 50 ปี มักเกิดจากการได้รับบาด เจ็บที่ศีรษะนอกจากนี้ ยังอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัส หรือเป็นผลที่เกิดตามหลักการผ่าตัดหู และมีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด

ภาวะนี้อาจพบร่วมกับโรคอื่น ๆ เช่นไมเกรน โรคเมเนียส์ หูชั้นกลางอักเสบ

[Total: 0 Average: 0]