อาการ ฝีในสมอง

  1. มีไข้สูง
  2. มีอาการปวดศีรษะบริเวณด้านข้าง
  3. คลื่นไส้ อาเจียน
  4. สมองบวม
  5. ชักกระตุก
  6. มีอาการอัมพาตชั่วคราว

อาการ และอาการแสดงในผู้ป่วยที่เป็นฝีในสมองนั้น ไม่มีกลุ่มอาการที่จ าเพาะเจาะจง ทั้งนี้
อาการที่พบในผู้ป่วยฝีในสมองมักเป็นอาการที่เกิดจากการเสียหน้าที่ของสมอง อันอาจเกิดจากการ
ท าลายเนื้อสมอง หรือการกดเบียดเนื้อสมองจากก้อนฝีภาวะสมองบวมที่เกิดจากฝีนั้นจะก่อให้เกิด การ
ผิดปกติของการท างานของสมอง และก่อให้เกิดภาวะความดันสูงในกะโหลกศีรษะ

[Total: 1 Average: 5]