สาเหตุ โรคไม่พูดบางสถานการณ์

มีความเชื่อใน 2 แนวทาง คือ มองว่าเป็นปัญหาความล่าช้าของพัฒนาการ หรือเป็นปัญหาด้านจิตใจ ในเรื่องของความวิตกกังวล ซึ่งมีลักษณะคล้ายอาการกลัวกิจกรรมทางสังคม (Social Phobia) ในผู้ใหญ่

ปัจจัยทางด้านร่างกาย และระบบประสาท จากผลการศึกษาพบว่า มีปัญหาพัฒนาการร่วมด้วย และตรวจพบมีคลื่นไฟฟ้าสมองแบบที่ยังไม่พัฒนาตามวัย (Electroencephalogram Immaturity)

ส่วนปัจจัยทางด้านจิตสังคม มีความเกี่ยวข้องด้วย เช่น

  • พบว่ามีปัญหาทางจิตเวชในครอบครัวสูงขึ้น
  • มีพลวัตครอบครัวที่ผิดปกติ
  • ครอบครัวแตกแยก
  • ต้องแยกจากครอบครัวหรือสิ่งแวดล้อมเดิม
  • ถูกทำร้ายร่างกาย โดยเฉพาะการบาดเจ็บบริเวณปาก
[Total: 0 Average: 0]