การรักษา โรคลิ้นหัวใจไมทรัลตีบ

1.  รักษาเช่นเดียวกับภาวะหัวใจล้มเหลว (ดูในหัวข้อการรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว)

     2.  ผ่าตัดลิ้นหัวใจ

          2.1  ซ่อมแซมลิ้นหัวใจ

                 1) Mitral  valvuloplasty  เป็นการตัดซ่อมแซมที่ใบลิ้นหัวใจ

                2) Mitral  annuloplasty  เป็นการผ่าตัดใส่ห่วงรอบลิ้นหัวใจ  เพื่อป้องกันการแยกของแผลหลังซ่อมแซม

                3) Mtral  valvuloplasty / Commisurotomy  เป็นการผ่าตัดเพื่อขยายรูที่ตีบ          2.2  เปลี่ยนลิ้นหัวใจ  (Valve  replacement)  โดยการใช้ลิ้นหัวใจเทียม  หลังผ่าตัดต้องรับประทานยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดตลอดชีวิต

[Total: 0 Average: 0]