9 นโยบายด้านสาธารณสุขไทย ปี 2565

ระบบการดูแลสุขภาพ

23 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จ.พิษณุโลก นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการกองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมในงานและออนไลน์กว่า 500 คน ภายใต้มาตรการคัดกรองป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเข้มงวด  

9 นโยบายด้านสาธารณสุขไทย ปี 2565

นายแพทย์เกียรติภูมิ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เน้นย้ำต่อผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุข ถึงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข 9 เรื่อง ได้แก่ 

 1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง
  เดินหน้าให้คนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน และพัฒนาศักยภาพ รพ.สต. 
 2. เศรษฐกิจสุขภาพ
  เพิ่มมูลค่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการสุขภาพ 
 3. พัฒนาสมุนไพร
  กัญชา กัญชง และภูมิปัญญาไทย
 4. ส่งเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่
  ให้ประชาชนใช้ชีวิตร่วมกับโรคโควิด 19 ได้อย่างปลอดภัย 
 5. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  ด้วยการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากร 70% ร่วมกับมาตรการ UP, COVID Free Setting และตรวจคัดกรองด้วย ATK 
 6. ระบบบริการก้าวหน้า ขับเคลื่อน 30 บาทรักษาทุกที่มะเร็งรักษาทุกที่ สถานพยาบาลพัฒนาระบบรองรับผู้ป่วยโควิด 19 มีสิ่งแวดล้อมดี บริการทันสมัย ใช้เทคโนโลยี 
 7. การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
  ดูแลผู้สูงอายุครบทุกมิติ และดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก 
 8. มีธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส
  ยึดประโยชน์ของประชาชน และพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพประชาชน และ 
 9. เป็นองค์กรแห่งความสุข
  พร้อมทั้งสร้างผู้นำรุ่นใหม่

ขอให้ใช้องค์ความรู้ด้านสาธารณสุขสร้างชาติ ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศด้วยสาธารณสุขวิถีใหม่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว
[Total: 1 Average: 3]

Leave a Reply