กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลประเภท HealthTech Award จาก ASOCIO awards 2022

health me now blog best website covid 19 time โรงพยาบาลที่ดีที่สุด

“Mor Prom” Digital Health Platform สำหรับคนไทย สำหรับบริหารจัดการข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19 แสดงประวัติและรายละเอียดการฉีดวัคซีน รองรับการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษา การตรวจสอบสิทธิรักษา การนัดหมายแพทย์ Telemedicine การให้บริการใบรับรองสุขภาพแบบดิจิทัล

ด้าน สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ขอแสดงความยินดีกับ กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตัดสินให้เข้ารับรางวัล ASOCIO Award ในสาขา HealthTech Award โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2555 เวลา 19.00 น. ณ Resorts World Sentosa Convention Centre ประเทศสิงคโปร์ ในการประชุม ASOCIO Digital Summit 2022

ระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2565 ซึ่งองค์กรที่ได้รับรางวัล ASOCIO Award จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าลงทะเบียนร่วมงานจํานวน 1 ท่าน สมาคม ฯ จึงขอส่งหนังสือเชิญจาก ASOCIO มาพร้อมนี้ และหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านและคณะในงานประชุม ASOCIO Digital Summit 2022 ดังกล่าว

ทั้งนี้ สมาคม ฯ ขอให้ส่งรายชื่อผู้แทนองค์กรของท่านในการเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล และ จัดส่งวิดีโอคลิปแนะนําองค์กรและข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลงาน ความยาวไม่เกิน 1 นาที เพื่อฉายในระหว่างขึ้นรับรางวัล ด้วย โดยขอให้ส่งผ่านทางสมาคม ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ คุณจุรีรัตน์ อัสสวิโรจน์เรื่อง jureeratagatai.or.th

เปิดชื่อ 8 องค์กรแนวหน้าไอทีคว้ารางวัลใหญ่จาก ASOCIO

ในปี 2022 นี้ 8 องค์กรของไทยได้ประสบความสำเร็จในการใช้ IT อย่างโดดเด่น และได้รับรางวัลจากสมาพันธ์ ASOCIO (Asian-Oceanian Computing Industry Organization) ซึ่งเป็นองค์กรภูมิภาค ประกอบด้วย สมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการจาก 24 ประเทศในภาคพื้นเอเซีย-โอเชียเนีย และได้รับการสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ATCI (The Association of Thai ICT Industry) ซึ่งเป็นสมาคมของผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมแรกของประเทศไทย ที่มีวิสัยทัศน์ต้องการสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย ให้เติบโตและแข็งแรง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

8 ความสำเร็จขององค์กรไทยใน ASOCIO

เมื่อไม่นานมานี้องค์กรไอทีของไทยได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจาก ASOCIO ในฐานะผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาองค์กรได้อย่างอย่างโดดเด่นและประสบผลสำเร็จ โดยได้มีการมอบรางวัล ASOCIO Awards ให้กับองค์กรของประเทศสมาชิกที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเทคโนโลยี เช่น Blockchain, IoT, AI, Robotics, Big Data, Cyber Security & Cloud based solutions มาใช้ในการพัฒนาการให้บริการด้านต่าง ๆ และการบริหารขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพจนประสบผลสำเร็จ

ทางคุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เผยว่า “เป็นเรื่องที่น่ายินดี และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง  จากความสำเร็จขององค์กรไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเวที ASOCIO ที่สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพกับการบริหารองค์กรและการให้บริการลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับ และได้รับรางวัลจากองค์กรระดับนานาชาติ ซึ่งรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นแรงผลักดันให้องค์กรทั้งภาครัฐฯ และภาคเอกชนในประเทศไทย ได้มีการเติบโตในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำมาปรับใช้เพื่อพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง

โดยรายละเอียดผู้ได้รับรางวัล ASOCIO 2022 ทั้ง 8 องค์กรมีดังนี้

  1. บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลประเภท Outstanding Tech Company Award

เป็นบริษัทที่สร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสําหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (บริการธุรกิจดิจิทัล) และนําเสนอผลิตภัณฑ์นั้นแก่ผู้ใช้ในรูปแบบของบริการที่ครอบคลุม (SaaS: ซอฟต์แวร์เป็นบริการ) ระหว่างธุรกิจและรัฐบาล (B2G) ระหว่างธุรกิจและธุรกิจ (B2B) และระหว่างเอกชนและสาธารณะ หรือผู้บริโภค (B2C) เพื่อประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการของบริษัทด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่ดีกว่าเร็วกว่าและ
ถูกกว่า

  1. บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด (NDID) ได้รับรางวัลประเภท Outstanding User Organization Award

เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม NDID ซึ่งเป็นระบบนิเวศในการเชื่อมต่อสมาชิกเพื่อส่งและรับคําขอการรับรองความถูกต้อง และข้อมูล เช่น e – KYC, e – ความยินยอม และ e – ลายเซ็น เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้เกิดการยอมรับ และใช้งานสาธารณะ

  1. กรมสรรพสามิต ได้รับรางวัลประเภท Digital Government Award

กรมสรรพสามิตมุ่งเน้นการใช้มาตรการทางภาษี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยแนวคิดที่ให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) รวมถึงการสร้างมาตรฐาน และใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ไม่เพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจัดเก็บแต่ยังมุ่งหวังที่จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับทั้งผู้ประกอบการในด้านความสะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐาน อีกทั้งบุคลากรของกรมสรรพสามิตยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ภารกิจของกรมสรรพสามิตประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อความยั่งยืนของประชาชนและประเทศชาติ

  1. บริษัท โคนิเคิล จำกัด ได้รับรางวัลประเภท EdTech Award

โคนิเคิล เป็นผู้บริการโซลูชันด้าน การพัฒนาบุคลากรและองค์กร ด้วยแนวคิด Everyday Learning Experience ทำให้องค์กรเป็น Learning Organization หรือองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผ่านแพลตฟอร์มที่สร้างด้วยทีมงานของตนเอง เนื้อหาคอนเทนต์ที่ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในแวดวงต่าง ๆ และบริการให้ปรึกษาด้านการเรียนทุกรูปแบบ

  1. กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลประเภท HealthTech Award

“Mor Prom” Digital Health Platform สำหรับคนไทย สำหรับบริหารจัดการข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19 แสดงประวัติและรายละเอียดการฉีดวัคซีน รองรับการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษา การตรวจสอบสิทธิรักษา การนัดหมายแพทย์ Telemedicine การให้บริการใบรับรองสุขภาพแบบดิจิทัล

สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิก และร้านยา มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้านสุขภาพและการดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

  1. บริษัท ที-เน็ต จำกัด ได้รับรางวัลประเภท Cybersecurity Award

เป็นผู้นำในการให้บริการด้าน IT Security สัญชาติไทย มีทีมวิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยีด้านที่เกี่ยวข้อง เป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในระดับอาเซียน และได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นทางด้านนวัตกรรมจากนายกรัฐมนตรี

อีกทั้งยังเป็นบริษัทที่มีเครื่องหมายธรรมาภิบาล มีการเผยแพร่ความรู้ ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยให้แก่หน่วยงาน และแจ้งเตือนภัยทางด้านเทคโนโลยีแก่สาธารณะอย่างสม่ำเสมอ มีผลงานเด่นคือ การเผยแพร่มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฉบับภาษาไทย วิจัย พัฒนา Drone Jammer และ Drone Detector เป็นต้น

  1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลประเภท Environmental, Social & Governance Award

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ได้นำโซลูชัน การจัดการสินทรัพย์ระดับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า กฟผ. ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันได้ขยายการใช้โซลูชันการจัดการสินทรัพย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปยังโรงไฟฟ้าและเขื่อนทุกแห่งแล้ว

โดยเทคโนโลยี AI นี้ จะช่วยในเชิงคาดการณ์ พยากรณ์ ด้านพลังงานให้มีความรวดเร็ว แม่นยำยิ่งขึ้น ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดอย่างราบรื่นตามนโยบาย Carbon Neutrality ของประเทศไทย ลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ส่งผลดีต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม

  1. บริษัท อีซีไรช์ ดิจิทัล เทคโนโลยี จำกัด ได้รับรางวัลประเภท Start-Up Award

เป็นบริษัทเทคโนโลยีดิจิทัลที่ให้บริการโซลูชัน AI สําหรับการตรวจสอบคุณภาพข้าวและพันธุ์ข้าว ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลักดันเทคโนโลยีให้เป็นส่วนหนึ่งของการเกษตร โดยการนําปัญญาประดิษฐ์มาใช้ และนําแพลตฟอร์มดิจิทัลมาสู่อุตสาหกรรมการเกษตรไทย เพื่อเพิ่มมูลค่า ประสิทธิภาพ และยกระดับภาคส่วนนี้ให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล  และมุ่งหวังให้ AI โซลูชันเป็นตัวกลางระดับโลกในการซื้อขายสินค้าเกษตร ซึ่งจะมีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply