5 องค์กรเด่นด้านดิจิตอลคว้ารางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2022

TMA และ depa ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมรับชมงานประกาศผลรางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2022 โดยมีท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดงานสัมมนาออนไลน์ พร้อมประกาศผลและมอบรางวัลองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการดิจิทัล “Digital Transformation Forum & Thailand Digital Excellence Awards 2022” ในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ (Online Conference) สำหรับผู้บริหารจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ บุคลากรสายงานดิจิทัล และผู้สนใจทั่วไป เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ยกย่อง และสนับสนุนองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการดิจิทัล พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการดิจิทัลในประเทศไทยให้เท่าเทียมกับมาตรฐานสากล

องค์กรที่ได้รับรางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2022 มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จในครั้งนี้

รางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2022 มี 5 ประเภทสาขารางวัล คือ

  1. สาขา Company of the Future: SCG CBM
  2. สาขา Data & AI Leadership: Unilever Thai Trading
  3. สาขา Digital Disruption: Pomelo Fashion
  4. สาขา Digital Enablement: Realsmart
  5. สาขา ESG Revolution: Central Restaurants Group

โดยปีนี้ไม่มีโรงพยาบาลใดได้รับรางวัล

ยูนิลีเวอร์ คว้ารางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2022 สาขา Data & AI Leadership เป็น FMCG แรกในประเทศไทย ตอกย้ำความแกร่งระดับแนวหน้าด้านดิจิทัลขององค์กรในประเทศไทย

โดยรางวัลนี้ได้พิจารณาจากความน่าเชื่อถือขององค์กร ที่มีการดำเนินการต่อเนื่องอย่างยั่งยืน  มีการใช้เครื่องมือดิจิทัลเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศแบบบูรณาการในการดำเนินงานแบบครบวงจร ซึ่งยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย จัดตั้ง Digital Media, Marketing, and Commerce Hub เป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และการดำเนินงานทางธุรกิจ และเร่งวาระดิจิทัลด้วยการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูง และมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ทำงานร่วมกันทั่วโลก ขับเคลื่อนการเติบโตธุรกิจด้วยข้อมูลเชิงลึก  เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและชาญฉลาด มีการประยุกต์ใช้ Artificial Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์) และ Machine Learning (ความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่องจักร) ตั้งแต่การวางแผนและการดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านการตลาด ตลอดจนการผลิตและโลจิสติกส์ การประเมินก่อนและหลังการส่งเสริมการขายเพื่อพัฒนาการวางแผนการจัดการการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการและส่งมอบคุณค่าให้กับผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น พร้อมส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะที่เหมาะสมกับอนาคต โดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

ยูนิลีเวอร์ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เราต้องการสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นอย่างสมบูรณ์ให้กับผู้บริโภคของเรา ข้อมูลต่างๆ จะถูกรวบรวมตามกลยุทธ์ทางธุรกิจและเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการผสานแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นแบบออนไลน์และออฟไลน์ และการทำงานร่วมกันของหลายทีมงาน ทำให้สามารถประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการปรับใช้ ด้วยความสามารถของ AI และเทคโนโลยีการตลาดเต็มรูปแบบ สร้างการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่เข้าถึงผู้บริโภคในช่องทางและเวลาที่เหมาะสม รวมไปถึงการรับฟังความคิดเห็นทางสังคมอย่างครอบคลุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแบบ end-to-end

การนำเครื่องมือด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลในการดำเนินงานของยูนิลีเวอร์ ส่งผลต่อการเติบโตของยอดขายช่องทางดิจิทัลเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่าภายใน 3 ปี สามารถสร้างประสิทธิภาพของการโฆษณาเพิ่มขึ้น 28% มียอดซื้อต่อคนจากลูกค้าออนไลน์มากขึ้นถึง 40% และ 60% ของผู้บริโภคยังคงมีส่วนกับแบรนด์อย่างต่อเนื่อง

Pomelo คว้ารางวัล Thailand Digital Excellence Award ในงาน Thailand Corporate Excellence Award 2022

รางวัลนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันว่าเราเติบโตและพัฒนาองค์กรของเรามาในทิศทางที่ถูกต้องและสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่อุตสาหกรรมอย่างแท้จริง” เดวิด โจว CEO และ Co-founder จาก Pomelo Fashion กล่าว  “ปัจจุบัน เราให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมมุ่งสู่การสร้างผลกำไรให้แก่องค์กร เราเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของ Pomelo เราพร้อมก้าวผ่านทุกความท้าทายและเติบโตไปพร้อมกับแบรนด์ไทยและอุตสหกรรมแฟชั่นต่อไป”

CRG คว้ารางวัลในเวทีระดับชาติ Thailand Digital Excellence Awards 2022

รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและดิจิทัลที่ตอบสนองความยั่งยืนทางธุรกิจทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผลมาจากการปรับกลยุทธ์ที่ไม่เพียงตอบสนองต่อวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นแต่มีความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและดิจิทัล นำไปสู่การพัฒนาช่องทางการขาย ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการทำงานที่ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปทั้งในส่วนของลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งรางวัลอันทรงเกียรตินี้ นับเป็นความภาคภูมิใจ และยังเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าท่ามกลางการคงอยู่ของโรคระบาด (Covid 19) การแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้น และวิกฤตเศรษฐกิจระดับมหภาค และยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply