5 โรงพยาบาลรัฐบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไทย

5 โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย มูลค่าการตลาดสูงสุด ยอดเยี่ยม ดีที่สุดในเอเซีย ดีที่สุดในโลก แพงที่สุด Health Me Now

อันดับโรงพยาบาลรัฐบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไทย ประจำปี 2561 โดยแบ่งการให้คะแนนอ้างอิงจาก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข* ดังนี้

โดยจะแตกต่างจาก โรงพยาบาลเอกชน ตรงที่การเพิ่มศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์และแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาติ ตัดการรับรอง JCI ออก

 • แพทย์ที่ได้รับใบอนุญาติ
 • จำนวนแพทย์เฉพาะทาง
 • สาขาแพทย์เฉพาะทาง
 • จำนวนแพทย์ต่อยอด
 • สาขาแพทย์ต่อยอด
 • จำนวนบุคคลากร
 • จำนวนเตียงผู้ป่วยใน
 • สถานที่และเครื่องมือแพทย์
 • จำนวนผู้ป่วยนอกและใน
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์

โรงพยาบาลอันดับที่ 1 : โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลแห่งแรกของ ประเทศไทย (อายุ 130 ปี) รพ.โรงเรียนแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

คะแนนเฉลี่ย 46.3

 • แพทย์ที่ได้รับใบอนุญาติ : 14.1 (อันดับ 1 ของโรงพยาบาลรัฐบาล)
 • จำนวนแพทย์เฉพาะทาง : 3.2
 • สาขาแพทย์เฉพาะทาง : 1.2
 • จำนวนแพทย์ต่อยอด : 4.0
 • สาขาแพทย์ต่อยอด : 1.6
 • จำนวนบุคคลากร : 6.0 (อันดับ 1 ของโรงพยาบาลรัฐบาล)
 • จำนวนเตียงผู้ป่วยใน : 3.3 (อันดับ 1 ของโรงพยาบาลรัฐบาล)
 • สถานที่และเครื่องมือแพทย์ : 4.0
 • จำนวนผู้ป่วยนอกและใน : 3.5 (อันดับ 1 ของโรงพยาบาลรัฐบาล)
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ : 5.4 (อันดับ 1 ของโรงพยาบาลรัฐบาล)

โรงพยาบาลอันดับที่ 2 : โรงพยาบาลรามาธิบดี

รพ.โรงเรียนแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

คะแนนเฉลี่ย 33.2

 • แพทย์ที่ได้รับใบอนุญาติ : 8.8
 • จำนวนแพทย์เฉพาะทาง : 3.5
 • สาขาแพทย์เฉพาะทาง : 1.2
 • จำนวนแพทย์ต่อยอด : 4.5
 • สาขาแพทย์ต่อยอด : 1.7
 • จำนวนบุคคลากร : 4.0
 • จำนวนเตียงผู้ป่วยใน : 1.7
 • สถานที่และเครื่องมือแพทย์ : 3.2
 • จำนวนผู้ป่วยนอกและใน : 2.3
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ : 2.2

โรงพยาบาลอันดับที่ 3 : โรงพยาบาลศรีนครินทร์

รพ.โรงเรียนแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

คะแนนเฉลี่ย 33.0

 • แพทย์ที่ได้รับใบอนุญาติ : 11.5
 • จำนวนแพทย์เฉพาะทาง : 2.2
 • สาขาแพทย์เฉพาะทาง : 1.2
 • จำนวนแพทย์ต่อยอด : 2.6
 • สาขาแพทย์ต่อยอด : 1.6
 • จำนวนบุคคลากร : 3.0
 • จำนวนเตียงผู้ป่วยใน : 2.0
 • สถานที่และเครื่องมือแพทย์ : 6.5 (อันดับ 1 ของโรงพยาบาลรัฐบาล)
 • จำนวนผู้ป่วยนอกและใน : 1.4
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ : 1.1

โรงพยาบาลอันดับที่ 4 : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

รพ.โรงเรียนแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

คะแนนเฉลี่ย 30.9

 • แพทย์ที่ได้รับใบอนุญาติ : 11.2
 • จำนวนแพทย์เฉพาะทาง : 1.4
 • สาขาแพทย์เฉพาะทาง : 1.5
 • จำนวนแพทย์ต่อยอด : 1.6
 • สาขาแพทย์ต่อยอด : 1.7
 • จำนวนบุคคลากร : 2.0
 • จำนวนเตียงผู้ป่วยใน : 2.0
 • สถานที่และเครื่องมือแพทย์ : 2.5
 • จำนวนผู้ป่วยนอกและใน : 1.7
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ : 5.4 (อันดับ 1 ของโรงพยาบาลรัฐบาล)

โรงพยาบาลอันดับที่ 5 : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รพ.โรงเรียนแพทย์ โดยความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สังกัดสภากาชาดไทย

คะแนนเฉลี่ย 29.7

 • แพทย์ที่ได้รับใบอนุญาติ : 13.9
 • จำนวนแพทย์เฉพาะทาง : 0.8
 • สาขาแพทย์เฉพาะทาง : 1.0
 • จำนวนแพทย์ต่อยอด : 0.8
 • สาขาแพทย์ต่อยอด : 1.2
 • จำนวนบุคคลากร : 2.5
 • จำนวนเตียงผู้ป่วยใน : 2.6
 • สถานที่และเครื่องมือแพทย์ : 1.7
 • จำนวนผู้ป่วยนอกและใน : 2.0
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ : 3.2
โรงพยาบาลคะแนนเฉลี่ย แพทย์ที่ได้รับใบอนุญาติ จำนวนแพทย์เฉพาะทาง สาขาแพทย์เฉพาะทาง จำนวนแพทย์ต่อยอด สาขาแพทย์ต่อยอด จำนวนบุคคลากร จำนวนเตียงผู้ป่วยใน สถานที่และเครื่องมือแพทย์ จำนวนผู้ป่วยนอกและใน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์
โรงพยาบาลศิริราช 46.3 14.13.21.24.01.66.03.34.03.55.4
โรงพยาบาลรามาธิบดี 33.28.83.51.24.51.74.01.73.22.32.2
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 33.011.52.21.22.61.63.02.06.51.41.1
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 30.911.21.41.51.61.72.02.02.51.75.4
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 29.713.90.81.00.81.22.52.61.72.03.2

*ข้อมูลจาก: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
**ตัวเลขสถิติมีความคลาดเคลื่อน เพราะข้อมูลจากหน่วยงานเดียวกันแต่คนละเว็บไซต์ยังไม่ตรงกัน
***เนื่องจากยุค 4.0 หากคะแนนข้อมูลด้านใดของ รพ.ไม่มีหรือไม่ครบถ้วน เพราะไม่มีการบันทึกข้อมูล คะแนนในด้านนั้นจะไม่ถูกนับคะแนน 
[Total: 12 Average: 4.6]

4 thoughts on “5 โรงพยาบาลรัฐบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไทย

Leave a Reply