โรงพยาบาลกรุงเทพ กวาด 3 รางวัลใหญ่ CEO-CFO-IR ยอดเยี่ยม IAA Awards 2022-2023

จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นเรื่องการบริหารงาน ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนภาพความสำเร็จของ เซ็นทรัล รีเทล ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ การเงิน และการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ นำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน ตามพันธกิจในการสร้างความเชื่อมั่นของธุรกิจค้าปลีกและบริการ ตลอดจนการพัฒนาทุกกลุ่มธุรกิจหลักให้เดินหน้าอย่างแข็งแกร่งสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำค้าปลีกแห่งอนาคตครอบคลุมทุกมิติ

โดยโรงพยาบาลกรุงเทพได้ 3 รางวัลคือ

  • Best CFO
  • Best IR
  • Outstanding CEO

การประกาศผลและมอบรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2022-2023 ได้รับเกียรติจากนายไพบูลย์ นลินทรางกูล นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนเป็นผู้มอบรางวัล ให้แก่ ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน โดยประเภทรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ CEO ยอดเยี่ยม , CFO ยอดเยี่ยม และ IR ยอดเยี่ยม ทั้งหมด 11 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยได้รับความร่วมมือในการเสนอชื่อและให้คะแนนผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนที่ตนเห็นว่าเหมาะสมจากนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้ลงทุนสถาบัน โดยพิจารณาจากความสามารถในการบริหารที่เป็นเลิศ การนำเสนอและให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอในเชิงลึกตรงประเด็น มีคุณภาพ ชัดเจน และถูกต้องครบถ้วน ดังนั้น ผู้บริหารที่ได้รับรางวัลนี้ นับเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากผู้มีวิชาชีพทางด้านการวิเคราะห์และการลงทุน และเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ตลาดทุน และประเทศไทยโดยรวม

[Total: 2 Average: 5]

Leave a Reply