โรงพยาบาลสมิติเวช: นำทัพรับรางวัล PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 2022

โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD) หรือรางวัล PM Export Award ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 30 ภายใต้แนวคิด ““Proud Past-Inspried Future” ทั้งนี้ จากสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าทั่วโลกในขณะนี้ ถือได้ว่ามีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงได้วางกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นการส่งออกของไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถยืนหยัดได้ในเวทีการค้าโลก ซึ่งรางวัล PM Export Award เป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกที่มีความโดดเด่น

รางวัล PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 2022 มีจุดประสงค์เพื่อ

เพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนารูปแบบสินค้าที่เป็น ของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกและออกแบบโดยคนไทย รวมทั้งสร้างชื่อเสียงทางการค้าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในตลาดต่างประเทศ
เพื่อกระตุ้นให้ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการส่งออกของไทยมากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของไทย เปิดตลาดต่างประเทศโดยใช้ชื่อทางการค้าของตนเอง เพื่อให้สินค้าและบริการของไทยสามารถแข่งขันและรักษาตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่รู้จักในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของไทย เปิดตลาดต่างประเทศโดยใช้ชื่อทางการค้าของตนเอง

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล Prime  Minister’s Export  Award 2022  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2   ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ BEST OF THE BEST & THE INSPIRERS เป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาล ที่มอบให้กับโรงพยาบาลที่มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์มาพัฒนาให้สอดคล้องกับกระแสสุขภาพในบริบทโลกยุคใหม่ ด้วยจุดเด่นการนำนวัตกรรมทางการแพทย์ด้านพันธุศาสตร์และเทคโนโลยี AI  มารักษาคนไข้ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจภายในองค์กรให้ร่วมรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อน เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่เป็นพลังให้สมิติเวชพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และการบริการ  ตอกย้ำการเป็นองค์กรแห่งคุณค่า ภายใต้แนวคิด เราไม่อยากให้ใครป่วย  


ธุรกิจไทยที่มีความมุ่งมั่น พัฒนา ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่าร่วมกัน สร้างโอกาสและแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ๆในอนาคต ถือเป็นรางวัลเกียรติยศของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เพื่อส่งเสริมและให้ความสำคัญแก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีผลงานดีเด่น มีการริเริ่มและพยายามบุกเบิกตลาดต่างประเทศ ภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเอง และมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองจนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

โดยรางวัลในปีแรก คือ “Distinctive Development & Marketing of Thai Owned Brand Exports” และในปีต่อมาได้เพิ่มสาขารางวัล “Distinctive Development & Marketing of Thai Owned Design Exports” และรางวัล “Outstanding Performance as the Best Exporter” ตามลำดับ และจากการพัฒนารางวัลอย่างต่อเนื่อง รางวัล PM’s Export Award รางวัลนี้จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้แก่ผู้ส่งออกไทยและเสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการส่งออกของไทยในต่างประเทศ ก่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถขยายมูลค่าการค้าระหว่างประเทศได้อย่างยั่งยืน

รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกของไทย เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจระดับประเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางในตลาดโลก ถึงความสำเร็จและความทุ่มเทของผู้ประกอบการไทย โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2535 – 2564 มีผู้ได้รับรางวัลแล้วรวมจำนวนทั้งสิ้น 787 รางวัล 257 บริษัท ซึ่งล้วนเป็นตัวแทนความภาคภูมิใจของคนไทยในการผลิตสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล

และเพื่อฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ของรางวัล กรมฯ ได้จัดกิจกรรมขึ้น โดยก่อนหน้านี้ ได้มีการส่งแบบสอบถามและสำรวจความก้าวหน้าของผู้ได้รับรางวัลทั้ง 257 บริษัท ปัจจุบันมีผู้ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ 232 บริษัท และมีจำนวน 67 บริษัทที่ได้แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการจากภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องได้ทำการคัดเลือก 34 บริษัท ที่มีการพัฒนายกระดับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับบริบทโลกยุคใหม่ เช่น การพัฒนาด้านการออกแบบ ด้านนวัตกรรม ด้านการสร้างแบรนด์ การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของสหประชาชาติ

สำหรับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น “Prime Minister’s Export Award 2022”

รางวัล PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 2022 ประเภท “Best of the Best”

มีจำนวน 34 บริษัท ได้แก่

 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกต อินเตอร์เนชั่นนอล,
 2. บริษัท เค-เฟรช จำกัด,
 3. บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน),
 4. บริษัท เคียงมูล พลังงานยังยืน (ประเทศไทย) จำกัด,
 5. บริษัท ชาเขียว จำกัด : Ranong Tea,
 6. บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด : Royal Umbrella Rice,
 7. บริษัท โซไนต์ อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเซส จำกัด : Sonite,
 8. บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ด แพคเกจจิ้ง จำกัด,
 9. บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด,
 10. บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด : Chaokoh, Mae Ploy,
 11. บริษัท ไทยเพรซิเดทท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) : Mama,
 12. บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด,
 13. บริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด : Homtiem,
 14. บริษัท นิว อาไรวา จำกัด : Qualy,
 15. บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด : Beauty Gems,
 16. บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด : Bathroom i-spa,
 17. บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด : PlanToys,
 18. บริษัท พันธวณิชย์ จำกัด,
 19. บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด : Maepranom Brand,
 20. บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด,
 21. บริษัท ไพโอเนียอินดัสเตรียล จำกัด : Pioneer,
 22. บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน),
 23. บริษัท มูนเลอร์ คอลเลคชั่น จำกัด,
 24. บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิตแมนท์ส จำกัด,
 25. บริษัท ลีฟ ครีเอชั่น จำกัด,
 26. โรงพยาบาล สมติติเวช สุขุมวิท: บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน),
 27. บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด,
 28. บริษัท สยามเฟรช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด : Siam Fresh,
 29. บริษัท สหพิบูลย์ จำกัด (มหาชน),
 30. บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) : Zebra Thailand,
 31. บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด : Deesawat,
 32. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด,
 33. บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) : COTTO
 34. บริษัท โอไมซอกซ์ 2552 (ไทยแลนด์) จำกัด : Prompt Design

รางวัล PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 2022 ประเภท The Inspirers

ผู้สร้างแรงบันดาลใจขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน มีจำนวน 12 บริษัท

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกต อินเตอร์เนชั่นนอล,
 • บริษัท เค-เฟรช จำกัด,
 • บริษัท โซไนต์ อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเซส จำกัด : Sonite,
 • บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด : Chaokoh, Mae Ploy,
 • บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) : Mama,
 • บริษัท นิว อาไรวา จำกัด : Qualy,
 • บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด : PlanToys,
 • บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด,
 • โรงพยาบาล สมติติเวช สุขุมวิท: บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน),
 • บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด,
 • บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด : Deesawat
 • บริษัท โอไมซอกซ์ 2552 (ไทยแลนด์) จำกัด : Prompt Design
[Total: 2 Average: 2.5]

2 thoughts on “โรงพยาบาลสมิติเวช: นำทัพรับรางวัล PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 2022

Leave a Reply