บำรุงราษฎร์โดดเด่นด้าน Customer Experience คว้ารางวัล Thailand Digital Transformation Awards สองปีซ้อน

หลังจากสามารถคว้ารางวัลในสาขานี้มาในปีที่แล้ว (2021)

องค์กรอื่นที่ได้รับรางวัลนี้อีก 7 รางวัล

  1. Customer centric and value creation – คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล
  2. Operation transform – energy complex (EnCo)
  3. Operation transform – PTT Global chemical
  4. Operation tranform – นันทวัน จำกัด
  5. Operation transform – โอสถสภา
  6. Innovation & Tecnology – บูทานิคซ์
  7. Value creation – นายเน็ต จำกัด

รางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2022

รางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานขององค์กรสู่ดิจิทัลโดย นิตยสาร BUSINESS+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ได้ร่วมกันจัดงาน “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2022” ขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลใช้ในองค์กรและดำเนินธุรกิจได้อย่างความสำเร็จ เป็นองค์กรที่สามารถนำดิจิทัลไปใช้ในโครงการ ต่าง ๆ ทั้งกระบวนการดำเนินงานสำหรับภายในหรือภายนอกองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจภายในองค์กรเองและ/หรือนำไปใช้ระหว่างองค์กรกับภายนอกเพื่อเป็นการขับเคลื่อนภาคธุรกิจให้สามารถก้าวข้ามผ่าน Digital Disruption และมีความพร้อมใน การปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นไปที่วิธีการในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหรือดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าหรือมูลค่า และความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านโครงการริเริ่มด้านดิจิทัลต่าง ๆ ทั้งนี้

ผู้ชนะจากการพิจารณารางวัลโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับถ้วยรางวัลจาก ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

“Thailand Digital Transformation Symposium 2022”งานประจำปีครั้งที่ 2 ที่ริเริ่มโดย BUSINESS+ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ ETDA เป็นงานเดียวในประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับกรอบการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและเทคโนโลยีที่จะหล่อหลอมองค์กรไปสู่ดิจิทัล โลก.

งานเดียวและงานแรกในประเทศที่จะเปิดโลกทัศน์ของคุณเกี่ยวกับ DT พร้อมโอกาสในการพบปะผู้เชี่ยวชาญในสายงานและเป็นเครือข่ายมืออาชีพในอุตสาหกรรมต่างๆ

งาน THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION Symposium 2022 เป็นงานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง นิตยสาร BUSINESS+ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นงานiรูปแบบออนไลน์ที่นำเสนอข้อมูลในหลายด้าน ทั้งแนวคิด หลักการ และเทคโนโลยี พร้อมทั้งการออกบูทของหน่วยงาน ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและคำปรึกษาด้าน Digital Transformation รวมถึงงานมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่ประสบความสำเร็จทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่องค์กรอื่นๆ ได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้กับองค์กรของตน จึงเป็นงานเดียวที่นำเสนอให้ผู้สนใจได้เห็นทุกมุมมองเกี่ยวกับ Digital Transformation

งานนี้เป็นงานที่มีเป้าหมายหลักคือผู้บริหารในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในทุกระดับ ทุกอุตสาหกรรม เนื่องจากการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัลจะเกี่ยวเนื่องกับทุกคนในองค์กรนั้นๆ นอกจากนี้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้

งานนี้เป็นงานที่ต้องการให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้บริหารที่สนใจเกี่ยวกับ Digital Transformation เพื่อเป็นส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ จึงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมงาน โดยผู้สนใจเข้าชมงาน สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน และรับข้อมูลที่น่าสนใจได้โดยตรง

[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply